Would you like to visit another country's site?

Thiết lập tài khoản

Tài khoản kế toán là tiêu chuẩn để xử lý công việc kế toán.
Nếu thêm và sửa tài khoản phù hợp với trong công ty thì có thể nâng cao hiệu suất công việc kế toán.

Đặc điểm riêng

 • Có thể tạo tài khoản kế toán mong muốn dễ dàng.
 • Có thể quản lý làm chi tiết hóa tài khoản nhập.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập mục tài khoản

  • Có thể thêm mà không có giới hạn về hạng mục tài khoản sao cho phù hợp với công ty chúng ta.
  • Nếu sử dụng tính năng sao chép thì có thể đăng ký tài khoản kế toán một cách đơn giản.
  • Cho dù không thêm tài khoản kế toán riêng thì có thể sử dụng tài khoản mặc định đã nhập sẵn theo tiêu chuẩn tài khoản kế toán Hàn quốc.
 • Chi tiết hóa tài khoản nhập

  • Có thể cài đặt mã ghi chú đa dạng đối với một tài khoản nhập nên có thể quản lý riêng biệt và không cần phân chia tài khoản.
  • Có thể kiểm tra sổ cái kế toán, mã ghi chú trong tài khoản kế toán làm tiêu chuẩn.
  • Nếu sử dụng ở trường hợp một tài khoản được dùng cho nhiều hạng mục chi phí như 4(ghi Có)
   Công ty đóng bảo hiểm thì rất hữu ích.
Thiết lập tài khoản