Would you like to visit another country's site?

Bán hàng (Xuất kho) Sử dụng tính năng quản lý bán hàng của ECOUNT
để liên kết công việc bán hàng và tăng giảm tồn kho, quản lý thu tiền.

Phương thức nhập Bán hàng phù
hợp với tình huống công việc

 • Tải chi tiết đơn đặt hàng, mua hàng để nhập phiếu bán hàng.
 • Quét mã vạch để xử lý xuất kho.
 • Tải lên hàng loạt nhiều chi tiết bán hàng thông qua tính năng Tải lên
  bằng Excel.
Phương thức nhập Bán hàng phù hợp với tình huống công việc Phương thức nhập Bán hàng phù hợp với tình huống công việc

Giảm tồn kho đồng thời với bán hàng, tăng công nợ

 • Giảm tồn kho theo số lượng nhập bán hàng.
 • Tự động ghi nhận số tiền bán hàng vào công nợ khách hàng, xem được tổng thể công nợ theo từng khách hàng/nhà cung cấp.

Báo cáo bán hàng có tất cả thông tin mong muốn

 • Tự động tạo báo cáo tình hình bán hàngSử dụng báo cáo Tình hình bán hàng để xem tổng thể chi tiết bán hàng.

  Tự động tạo báo cáo tình hình bán hàng
 • Thiết lập mẫu biểu báo cáoThiết lập tùy chỉnh mẫu biểu báo cáo để xem dữ liệu bán hàng theo ý muốn.

  Thiết lập mẫu biểu báo cáo

Phát hành hóa đơn thuế

 • Xuất hóa đơn thuế theo chi tiết bán hàng.
 • Có thể áp dụng các tiêu chuẩn mong muốn như cộng theo phiếu,
  theo tháng v,v để xuất hóa đơn.
Phát hành hóa đơn thuế Phát hành hóa đơn thuế