Would you like to visit another country's site?

Quản lý ngân sách

Để nâng cao lợi ích doanh nghiệp nhất định cần kiểm soát chi phí nội bộ.
Và việc kiểm soát chi phí đó bắt đầu từ việc cài đặt ở ngân sách.

Đặc điểm riêng

 • Có thể lên lịch dự toán công ty theo đơn vị và thời gian mong muốn.
 • Có thể kiểm tra trực tiếp chi tiết thực hiện ngân sách.

Tính năng quan trọng

 • Tổ chức ngân sách

  • Có thể tổ chức ngân sách theo đơn vị tháng, kỳ, nửa năm, năm dựa vào tiêu chuẩn phòng ban/dự án.
  • Trường hợp quá hạn mức ngân sách thì có thể kiểm tra chi tiết và có thiết lập giới hạn.
 • Kiểm tra chi tiết thực hiện ngân sách

  • Phản ánh tự động số tiền đó vào kết quả thực tế chấp hành ngân sách đồng thời với nhập chứng từ kế toán.
  • Thông qua báo cáo đa dạng như Sổ ngân sách/thực chi, Bảng so sánh ngân sách thì có thể xem dễ dàng như số dư ngân sách và tỷ lệ chấp hành.
Quản lý ngân sách