Would you like to visit another country's site?

Quản lý phí công tác

Tính năng quản lý chi phí công tác của Ecount, cho phép nhân viên của bạn có thể trực tiếp ghi nhận chi phí ngay cả khi đang đi công tác.
Báo cáo thống kê theo từng nhân viên và từng loại chi phí.

Đặc điểm riêng

 • Thiết lập hệ thống quản lý chi phí công tác theo nhu cầu đặc thù của mỗi công ty.
 • Ngay cả khi đang đi công ty, nhân viên cũng có thể thao tác nhập liệu.
 • Phân tích chi phí công tác một cách chi tiết.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý chi phí

  • Có thể cài đặt những hạng mục chi phí và loại công tác phù hợp từng mục đích quản lý.
  • Chỉ định cách thức thông báo, hạn mức, cách thức kiểm soát theo từng hạng mục chi phí.
  • Quản lý, đăng ký theo từng phiếu công tác các thông tin như nhân sự tham gia, thời gian công tác, hạng mục chi phí công tác đang dùng.
 • Phân công công việc

  • Chỉ nhân viên được cấp quyền mới có thể khai báo chi phí lên phần mềm.
  • Cài đặt chi phí riêng cho từng chuyến công tác, nên người dùng có thể thao tác nhập liệu đơn giản.
  • Bộ phận kế toán có thể đồng thời theo dõi và phản ánh các chi phí này lên báo cáo.
 • Phân tích chi phí chi tiết

  • Phân tích chi phí công tác đã sử dụng theo từng nhân viên, từng loại chi phí hoặc là từng ngày
  • Cá nhân hóa mẫu biểu báo cáo bằng các công cụ thiết lập mẫu biểu đa dạng.
  • Dựa trên số liệu từ báo cáo, người dùng dễ dàng lên kế hoạch dự chi cho các chuyến công tác sau này.
Quản lý phí công tác