Would you like to visit another country's site?

Quản lý phí công tác

Nếu quản lý chi phí công tác bằng Ecount thì nhân viên trong lúc đi công tác cũng có thể nhập trực tiếp chi phí.
Thêm nữa, có thể xem chi phí công tác mà từng nhân viên/ từng hạng mục đã cập nhật.

Đặc điểm riêng

 • Có thể tạo hệ thống quản lý chi phí theo yêu cầu của từng công ty.
 • Nhân viên đi công tác có thể nhập chi tiết chi phí trực tiếp.
 • Có thể phân tích chi phí công tác một cách chi tiết.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý chi phí

  • Có thể cài đặt những hạng mục chi phí và loại công tác phù hợp với điều kiện của công ty.
  • Có thể chỉ định như cách thức thông báo, hạn mức, ,cách thức kiểm soát theo từng hạng mục chi phí.
  • Có thể quản lý, đăng ký theo từng phiếu công tác như nhân sự công tác, thời gian công tác, hạng mục chi phí công tác đang dùng.
 • Phân công công việc

  • Nhân viên được cấp quyền hạn thì có thể nhập chi tiết chi phí trực tiếp.
  • Vì mục chi phí theo từng mã công tác đang được cài đặt nên có thể nhập chi tiết phí công tác dễ dàng cho bất kỳ ai.
  • Người phụ trách kế toán thì có thể kiểm tra nội dung đã đăng ký và cập nhật lên sổ kế toán.
 • Phân tích chi phí chi tiết

  • Có khả năng phân tích đối với chi phí công tác đã thực thi đối với từng nhân viên/ từng mục/ từng ngày.
  • Thông qua thiết lập mẫu biểu thì có thể tạo báo cáo tình hình chi phí công tác đúng với công việc công ty chúng ta.
  • Phân tích nội dung chấp hành và sau đó thì có thể thu thập cấu trúc mục công tác có tính chất cân bằng và kế hoạch chi trả.
Quản lý phí công tác