Would you like to visit another country's site?

Kiểm soát chi phí

Quản lý chi phí của một doanh nghiệp cần phải rõ ràng nguồn tiền, mục đích sử dụng và minh bạch từ bước đề xuất đến giai đoạn duyệt chi.

Đặc điểm riêng

 • Các chi phí đã được thông qua bằng tính năng phê duyệt điện tử sẽ tự động cập nhật vào sổ sách kế toán.
 • Kiểm soát và giới hạn ngân sách theo từng hạng mục chi phí.
 • Liên đề nghị thanh toán đến chức năng Phê duyệt điện tử của Ecount để giảm tải thao tác nhập liệu nhiều lần.

Tính năng quan trọng

 • Kiểm soát hoạt động chi tiền bằng Phê duyệt điện tử

  • Số liệu tự động cập nhật vào sổ sách kế toán sau khi người có thẩm quyền đã phê duyệt các đề nghị thanh toán.
  • Sử dụng miễn phí tính năng phê duyệt điện tử có sẵn trên Ecount ERP (Tối đa 10 người dùng).
  • Ngoài ra hỗ trợ thêm tính năng xác nhận những chứng từ được phép phản ánh lên báo cáo, và có thể phân quyền xác nhận theo từng ID người dùng.
 • Quản lý tình hình sử dụng ngân sách

  • Cài đặt hạn mức cho ngân sách theo từng tài khoản chi phí, theo dự án hoặc phòng ban.
  • Cung cấp chức năng cảnh báo hoặc khóa giao dịch khi số tiền chi ra vượt quá ngân sách giúp cho việc quản lý chặt chẽ hơn.
 • Liên kết nhóm Công ty (phê duyệt điện tử)

  • Khi soạn thảo phê duyệt điện tử thì có thể đính kèm chứng từ ERP để tham khảo.
  • Nếu hoàn tất phê duyệt thì chứng từ liên kết được cập nhật vào sổ cái kế toán.
  • Có thể thiết lập hệ thống xác nhận giữa bộ phận phê duyệt và bộ phận đề xuất
Kiểm soát chi phí