Would you like to visit another country's site?

Kiểm soát chi phí/chi tiền

Chi phí sử dụng trong doanh nghiệp phải rõ ràng mục đích sử dụng, xuất từ đâu và,
rành mạch tất cả quá trình từ việc được thông qua đề xuất đến triển khai.

Đặc điểm riêng

 • Có thể cập nhật vào sổ kế toán các chi phí đã được phê duyệt.
 • Có thể kiểm soát và giới hạng ngân sách theo từng loại chi phí
 • Không cần tạo nội dung thanh toán hai lần, vì được liên kết với chức năng công ty (phê duyệt điện tử).

Tính năng quan trọng

 • Quản lý chi trả thông qua quá trình phê duyệt

  • Số liệu có thể cập nhật vào số kế toán khi đã được người có quyền phê duyệt các chứng từ đã lập phê duyệt chi.
  • Cho dù không có hệ thống phê duyệt riêng thì cũng có thể thực hiện quá trình phê duyệt chứng từ kế toán từ Ecount ERP.
  • Có thể cấp quyền phê duyệt kiểm soát theo từng ID người dùng.
 • Kiểm soát chấp hành tiền vốn

  • Có thể cài đặt số tiền hạn mức sử dụng ngân sách theo từng tài khoản, theo dự án, theo bộ phận.
  • Thông qua tính năng thông báo khi quá số tiền hạn mức thì có thể chặn để không được lưu phiếu hoặc chỉ thông báo đến người lập phiếu.
 • Liên kết nhóm Công ty (phê duyệt điện tử)

  • Khi soạn thảo phê duyệt điện tử thì có thể đính kèm chứng từ ERP để tham khảo.
  • Nếu hoàn tất phê duyệt thì chứng từ liên kết được cập nhật vào sổ cái kế toán.
  • Có thể thiết lập hệ thống xác nhận giữa bộ phận phê duyệt và bộ phận đề xuất
Kiểm soát chi phí/chi tiền