Would you like to visit another country's site?

Kiểm soát chi phí/chi tiêu Quản lý chặt chẽ mọi quy trình chi tiêu từ lập ngân sách,
tạo phiếu chi tiền, phê duyệt chi, thực hiện chi tiền v,v trên ECOUNT.

Quản lý chi tiêu thông qua quá
trình phê duyệt chi tiền

 • Phiếu chi tiền sẽ được ghi nhận vào sổ sách kế toán sau khi
  được người có quyền hạn phê duyệt (xác nhận).
 • Có thể phân biệt phiếu chưa được xác nhận và phiếu đã được
  xác nhận.
 • Có thể cấp quyền hạn xác nhận phiếu cho từng ID mong muốn.
Quản lý chi tiêu thông qua quá trình phê duyệt chi tiền

Kiểm soát chi tiêu quỹ

 • Có thể lập ngân sách theo phòng ban, dự án, tài khoản.
 • Hiển thị thông báo chi tiết khi vượt quá ngân sách và giới hạn
  nhập phiếu.
Kiểm soát chi tiêu quỹ

Liên kết Phê duyệt điện tử (Groupware)

 • Có thể đính kèm phiếu kế toán khi tạo tờ trình phê duyệt điện tử.
 • Tự động ghi nhận vào sổ sách kế toán sau khi hoàn tất phê duyệt.
Liên kết Phê duyệt điện tử (Groupware)