Would you like to visit another country's site?

Tài sản cố định

Với tính năng quản lý tài sản cố định của Ecount, hệ thống sẽ tự động tính toán khấu hao và phản ánh giá trị đó vào báo cáo liên quan như sổ tài sản, sổ cái kế toán.

Đặc điểm riêng

 • Cho phép phân loại tài sản để quản lý dễ dàng hơn.
 • Tự động tính toán giá trị khấu hao.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý tài sản cố định

  • Tùy chọn phương pháp khấu hao, thời gian sử dụng, giá trị thanh lý và quản lý tài sản theo từng loại.
  • Linh hoạt xử lý các nghiệp vụ tăng/thanh lý/ hủy bỏ theo tình hình biến động tài sản thực tế.
  • Quản lý lịch sử tăng/giảm về số lượng và giá trị của mỗi loại hình tài sản.
 • Tính toán khấu hao

  • Nhập thông tin cơ bản cho tài sản, phần mềm tự tính toán khấu hao.
  • Giá trị khấu sẽ được tự động phản ảnh thành chứng từ kế toán.
  • Khi bắt đầu sử dụng Ecount, người dùng có thể khai báo giá trị còn lại của tài sản trước đó để có thể tiếp tục khấu hao.
Tài sản cố định