Would you like to visit another country's site?

Tài sản cố định

Tính năng Tài sản cố định của Ecount là chương trình sẽ tự biết để tính toán khấu hao và đưa vào sổ sách tài sản cố định v.v
có thể xem trực tiếp các báo cáo có liên quan và có thể phản ánh tức thời kết quả tính toán vào dữ liệu kế toán.

Đặc điểm riêng

 • Có thể phân loại và quản lý tài sản công ty theo mong muốn.
 • Có thể tính toán chi phí khấu hao tự động.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý tài sản cố định

  • Nhập như là phương pháp khấu hao, thời gian sử dụng, giá trị thanh lý và có thể phân loại, quản lý theo loại hình.
  • Có thể xử lý như tăng, thanh lý, bỏ v.v theo biến động tình hình tài sản.
  • Có khả năng quản lý lược sử đối với nội dung tăng và giảm của số lượng và số tiền theo từng loại tài sản.
 • Tính toán khấu hao

  • Chỉ cần nhập thông tin cơ bản của từng tài sản thì có thể tính khấu hao tự động.
  • Số tiền khấu hao được tính có thể phản ánh tức thời vào dữ liệu kế toán.
  • Có thể chốt khi bắt đầu sử dụng Ecount ERP để tính toán khấu hao các các tháng tiếp theo.
Tài sản cố định