Would you like to visit another country's site?

Quản lý ngoại tệ Tự do đăng ký đơn vị tiền tệ, quản lý đồng thời nội tệ và ngoại tệ.

Đăng ký không giới hạn loại ngoại tệ

 • Đăng ký đơn vị tiền tệ mong muốn như USD, EUR, CNY, v,v.
 • Có thể thiết lập tỷ giá, số thập phân và số ký tự cho từng đơn vị tiền tệ.
Đăng ký không giới hạn loại ngoại tệ

Nhập chi tiết giao dịch ngoại tệ

 • Thiết lập trạng thái sử dụng ngoại tệ cho mỗi tài khoản ngân hàng, khách hàng/nhà cung cấp.
 • Tự động thu thập chi tiết nhận tiền/chuyển tiền của tài khoản ngoại tệ và ghi nhận ngay vào sổ sách kế toán.
 • Khi nhập phiếu giao dịch ngoại tệ rồi chọn tài khoản ngoại tệ và Khách hàng/Nhà cung cấp, màn hình nhập ngoại
  tệ sẽ tự động hiển thị.
Nhập chi tiết giao dịch ngoại tệ

Xem tổng thể cùng lúc số tiền ngoại tệ, nội tệ

 • Hiển thị đồng thời số tiền ngoại tệ và nội tệ trên các báo cáo kế toán như Báo cáo quỹ tiền, Báo cáo quỹ v,v.
 • Kiểm tra lược sử giao dịch ngoại tệ theo từng đơn vị tiền tệ, theo khách hàng/nhà cung cấp, theo tài khoản v,v
  thông qua các sổ sách ngoại tệ.
Xem tổng thể cùng lúc số tiền ngoại tệ, nội tệ