Would you like to visit another country's site?

Quản lý ngoại tệ

Ecount ERP thì có thể quản lý ngoại tệ và nội tệ song song.
Có thể hiển thị đồng thời trên báo cáo và cũng có thể xem riêng chỉ ngoại tệ.

Đặc điểm riêng

 • Có thể đăng ký không giới hạn đơn vị tiền tệ.
 • Có thể đăng ký khách hàng sử dụng ngoại tệ, tài khoản ngoại tệ.
 • Có thể quản lý sổ cái được tổng hợp ngoại tệ, nội tệ.

Tính năng quan trọng

 • Đăng ký ngoại tệ

  • Có thể đăng ký theo đơn vị ngoại tệ cần như đôla v.v.
  • Có khả năng cài đặt số chữ số thập phân và tỷ lệ hoán đổi theo từng đơn vị tiền tệ rồi quản lý phù hợp theo từng quốc gia giao dịch.
 • Thông tin giao dịch chuyên dùng ngoại tệ

  • Có thể cài đặt có sử dụng hay không ngoại tệ cho từng khách hàng, từng tài khoản.
  • Khi nhập giao dịch thì nếu chỉ định tài khoản ngoại tệ và khách hàng thì được cấu tạo màn hình nhập ngoại tệ tự động.
 • Quản lý sổ cái ngoại tệ

  • Số tiền ngoại tệ và nội tệ trên báo cáo tài chính như báo cáo quỹ sẽ được hiển thị cùng lúc
  • Thông qua sổ ngoại tệ riêng biệt thì có thể kiểm tra lược sử giao dịch ngoại tệ theo từng tài khoản, từng khách hàng, theo từng đơn vị tiền tệ.
Quản lý ngoại tệ