Would you like to visit another country's site?

Sao lưu dữ liệu

Các bạn có lo lắng rằng sẽ bị mất đi chiếc USB lưu trữ dữ liệu kinh doanh hoặc là dư liệu được lưu trên PC sẽ bị xóa hay không ?
Ecount ERP cho dù người dùng không trực tiếp sao lưu thì thông qua hệ thống sao lưu hoàn hảo,cũng có thể bảo quản an toàn dữ liệu của quý công ty.

Đặc điểm riêng

 • Dữ liệu đã nhập vào Ecount ERP, được bảo quản liên tục không có liên quan đến thời gian sử dụng.
 • Có thể cấu trúc hệ thống sao lưu hoàn hảo và đang tiến hành chính sách sao lưu đa dạng.
 • Nếu cần thì có thể tiến hành sao lưu dữ liệu mà người dùng đã nhập trực tiếp vào ERP.

Tính năng quan trọng

 • Cấu trúc hệ thống sao lưu hoàn hảo

  • Dữ liệu đã nhập trên Ecount ERP được lưu trữ trên hệ thống bảo mật khác theo tiêu chuẩn thời gian cụ thể để quản lý được phiên bản.
  • Bảo quản biến động dữ liệu mỗi giờ nên có thể kiểm tra tình hình biến động và xử lý theo từng thời gian.
  • Phạm vi sao lưu dữ liệu thì dịch vụ Ecount đang được sao lưu mới mỗi ngày tất cả dữ liệu từ lúc ban đầu đến thời điểm sao lưu.
 • Chính sách sao lưu kép dữ liệu

  • Dữ liệu đã nhập trên ERP được lưu trữ phân tán trên nhiều cơ sở dữ liệu,không phải được lưu trên một cơ sở dữ liệu.
  • Là chính sách Ecount nhằm triển khai lại dịch vụ nhanh chóng ở máy chủ đã được lưu kép khác nếu có vấn đề nào đó cho máy chủ.
 • Người dùng có thể sao lưu trực tiếp

  • Sau khi người dùng chọn thời gian trực tiếp thì có thể tải xuống dữ liệu đã nhập bằng file excel.
  • Có thể sử dụng ở trường hợp bản thân cần tạo dữ liệu hoặc bảo quản dữ liệu sao lưu.
  • Sao lưu dữ liệu quản lý menu ERP chỉ có ID Master mới tiến hành.
Sao lưu dữ liệu