Would you like to visit another country's site?

Không giới hạn người dùng

Nếu chỉ có thể sử dụng chương trình trên máy tính của 1 người thì khó khăn khi chia sẻ công việc giữa những nhân viên với nhau và có thể làm tăng các công việc không cần thiết.
Vì Ecount không giới hạn số người dùng nên tất cả nhân viên có thể tiến hành công việc trên một chương trình.

Đặc điểm riêng

 • Có thể sử dụng tất cả tính năng ERP mà không cần thêm nhân viên, giới hạn người dùng(ID).
 • Có thể cài đặt quyền hạn có thể nhập và xem theo từng người dùng và bộ phận.
 • Thông qua tính năng thiết lập cách tiếp cận ERP thì chỉ ID nào người dùng đã kiểm tra mới có thể kết nối với ERP.

Tính năng quan trọng

 • Không giới hạn người dùng

  • Có thể đăng ký đủ với số người dùng mà không cần thêm chi phí.
  • Có thể sử dụng tức thời từ trong phạm vi được cho phép cùng lúc với đăng ký người dùng.
  • Chỉ có thể cài đặt người dùng được chỉ định bằng ID quản trị viên được thấy quyền hạn của ID người dùng.
  • Chính sách không giới hạn người dùng giúp doanh nghiệp không phát sinh thêm gánh nặng chi phí.
 • Cài đặt quyền hạn cho từng người dùng

  • Có thể cài đặt chi tiết quyền hạn xem, sửa, xóa đối với menu chỉ định theo từng người dùng.
  • Có thể cài đặt quyền hạn xem và nhập cho phòng ban, mặt hàng, khách hàng chứ không phải chỉ menu.
 • Cài đặt phương pháp kết nối để kiểm chứng người dùng

  • Đối với ID người dùng thì xem IP kết nối, số lần kết nối và thời gian kết nối trong khoảng thời gian chỉ định là có thể kiểm soát sự đăng nhập không được cho phép.
  • Cài đặt IP có thể kết nối theo từng người dùng và có thể xử lý sao cho chỉ kết nối vào ERP tại địa điểm được chỉ định cụ thể như là văn phòng.
  • Cài đặt thời gian hạn chế kết nối lđể có thể kiểm soát thời gian sử dụng theo từng người dùng cụ thể hay là của tất cả công ty.
Không giới hạn người dùng