Would you like to visit another country's site?

Quản lý nhiều chi nhánh Quản lý nhiều chi nhánh trên cùng một hệ thống ECOUNT
và xem báo cáo riêng theo từng chi nhánh.

Quản lý dữ liệu của nhiều chi nhánh trên
cùng một hệ thống

 • Đăng ký chi nhánh làm phòng ban hoặc kho để quản lý riêng trên cùng một hệ thống.
 • Xem chi tiết doanh thu, lợi nhuận, tồn kho theo từng chi nhánh.
 • Thiết lập quyền hạn để người phụ trách không xem được dữ liệu của chi nhánh khác.
Quản lý dữ liệu của nhiều chi nhánh trên cùng một hệ thống

Dễ dàng truy cập dữ liệu của
từng chi nhánh bằng chức năng
Đa đăng nhập

 • Di chuyển đến các tài khoản khác từ tài khoản đang truy
  cập mà không cần thêm thao tác đăng nhập khi sử dụng
  nhiều tài khoản ECOUNT.
 • Truy cập vào dữ liệu của từng chi nhánh để trực tiếp
  kiểm tra mỗi khi cần.
Dễ dàng truy cập dữ liệu của từng chi nhánh bằng chức năng Đa đăng nhập