Would you like to visit another country's site?

Quản lý trụ sở chính/chi nhánh

Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu kinh doanh nên quản lý doanh nghiệp không được tốt.
Vấn đề như vậy thì có thể giải quyết thông qua việc bắt đầu với Ecount.

Đặc điểm riêng

 • Quản lý quỹ phân loại theo phòng ban, quản lý kiểm kho phần loại theo kho-địa điểm là có thể phân chia hay tổ hợp dữ liệu kinh doanh để quản lý.
 • Mã số doanh nghiệp trong hệ thống ERP đăng ký thêm chi nhánh hay là địa điểm khác thì có thể quản lý tồn kho và quản lý quỹ theo đơn vị đăng ký.
 • Trường hợp sử dụng nhiều tài khoản ERP thì sử dụng tính năng đa đăng nhập là có thể kết nối dễ dàng đến dữ liệu kinh doanh của từng nơi.

Tính năng quan trọng

 • Thu thập hoặc phân tách dữ liệu kinh doanh và quản lý

  • Có thể quản lý riêng biệt đăng ký bằng phòng ban và địa điểm của chi nhánh, cửa hàng trên một tài khoản kế toán.
  • Có thể kiểm tra và nhập cùng lúc dữ liệu kinh doanh đã sắp xếp theo từng doanh nghiệp cùng với tình hình kiểm kê theo từng địa điểm hay là tính toán lợi ích từng phòng ban.
  • Cài đặt địa điểm cho phép và phòng ban cho phép là có thể kiểm soát để người phụ trách chi nhánh cụ thể có thể kiểm soát để không xem được nội dung của trụ sở.
 • Nguồn vốn và quản lý tồn kho của từng chi nhánh

  • Mã số doanh nghiệp đăng ký thêm chi nhánh và địa điểm khác là có thể quản lý tổng hợp trên một hệ thống ERP.
  • Có thể phát sinh mẫu biểu như Phiếu bán hàng hay là hóa đơn thuế v.v theo từng địa điểm.
 • Tính năng đăng nhập đa dạng

  • Trường hợp sử dụng nhiều tài khoản kế toán thì có thể di chuyển đơn giản sang tài khoản khác mà không cần thủ tục đăng nhập riêng.
  • Cho dù không nhận báo cáo riêng biệt theo từng chi nhánh nhỏ thì cũng có thể kiểm tra nhanh chóng dữ liệu kinh doanh từng chi nhánh nhỏ.
Quản lý trụ sở chính/chi nhánh