Would you like to visit another country's site?

Phê duyệt điện tử

Ecount thực hiện công việc thực tế và có thể kết hợp phê duyệt cùng với chứng từ ERP đang ghi chép.
Có thể nâng cao tính hiệu quả công việc, giảm công việc trùng lặp rắc rối.

Đặc điểm riêng

 • Phê duyệt điện tử trong Ecount có thể liên kết với các chứng từ khác
 • Có thể sử dụng theo mẫu soạn thảo đang dùng trong doanh nghiệp hiện tại.
 • Có thể thực hiện quy trình công việc giống với phê duyệt thực tế đang diễn ra tại doanh nghiệp.

Tính năng quan trọng

 • Liên kết chứng từ ERP với phê duyệt điện tử

  • Nội dung của tài liệu soạn thảo đã hoàn tất phê duyệt như nhật ký chi tiền, báo giá, đơn đặt mua v.v được phản ánh tự động bằng chứng từ ERP.
  • Áp dụng chứng từ kiểm kê, kế toán đã được tạo trước ở ERP và nhập soạn thảo và nếu được phê duyệt thì có thể cài đặt để được phản ánh tự động.
 • Thiết lập mẫu biểu tài liệu soạn thảo

  • Đăng ký mẫu biểu tài liệu soạn thảo đang sử dụng trong doanh nghiệp hiện tại thì có thể sử dụng.
  • Mẫu biểu tài liệu đã đăng ký ở mẫu dùng chung, thì khi soạn thảo thực tế là có thể liên kết vào được.
  • Chỉ định phương pháp và trình tự phê duyệt cho từng tài liệu/ từng tình huống, nâng cao tình hiệu quả của quá trình lên kế hoạch.
  • Thông qua đăng ký chữ ký cá nhân, con dấu công ty thì có thể thực hành công việc phê duyệt với hình thức giống với phê duyệt bên ngoài.
 • Thực hiện quy trình phê duyệt

  • Có thể kiểm tra tình trạng tiến hành phê duyệt theo từng giai đoạn.
  • Thông qua tính năng chú thích là người soạn thảo với người phê duyệt có thể trao đổi với nhau.
  • Thông qua chức năng thông báo đa dạng và ứng dụng điện thoại(App) thì có thể phê duyệt trực tiếp cả khi ở bên ngoài.
Phê duyệt điện tử