Would you like to visit another country's site?

Hệ thống đặt hàng trực tuyến

Cung cấp miễn phí hệ thống mà khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến trực tiếp.
Sử dụng điều này thì có thể giảm rất nhiều những việc kém hiệu suất như kéo dài công việc, không thống nhất nội dung truyền đạt, nhầm lẫn và thất thoát dữ liệu.

Đặc điểm riêng

 • Cung cấp trang chuyên dùng đặt hàng mà có thể đặt trực tiếp từ online.
 • Có thể cài đặt môi trường hệ thống đúng với công ty.
 • Có thể quản lý đặt mua hoặc đơn bán bằng online.
 • Có thể giải quyết vấn đề không thống nhất giữa doanh nghiệp sản xuất và tồn kho từ nguồn.
 • Có thể trao đổi với khách hàng một cách suôn sẻ.

Tính năng quan trọng

 • Cung cấp trang chuyên dùng đặt hàng online

  • Là hệ thống có thể xử lý công việc như đặt mua, đơn đặt hàng của khách hàng như đại lý,xưởng gia công bằng cách online.
  • Có thể chia sẻ công việc giao nhận nội dung giao dịch thực tế với khách hàng bên ngoài.
  • Không có hạn chế số ID cung cấp cho khách hàng nên tất cả khách hàng đều có thể sử dụng.
 • Thiết lập giao diện sử dụng cho khách hàng

  • Cho khách hàng xem và có thể cài đặt menu sẽ sử dụng đúng với công việc công ty.
  • Có thể cấp quyền hạn cho mỗi khách hàng sử dụng hệ thống. (Chỉ định kho/thời điểm cụ thể, hạn chế thời gian kết nối v.v)
 • Tiếp nhận đơn hàng online

  • Có thể đặt hàng trực tiếp online và không sử dụng email, fax hay là gọi điện thoại .
  • Khi nhập đơn đặt hàng thì có thể gửi thông báo như SMS, thông báo đẩy vào điện thoại, memo cho người phụ trách đã chỉ định.
  • Người phụ trách có thể lưu xuất kho dễ dàng bằng phiếu sau khi kiểm tra chi tiết.
  • Khách hàng có thể nắm bắt tình hình tiến hành và có được chấp nhận đơn đặt hàng hay chưa trên online và có thể báo cáo như phiếu bán hàng, sổ cái.
 • Truyền đơn đặt mua khách hàng

  • Nếu nhập đơn đặt mua ở ERP thì được phản ánh tự động đến hệ thống đặt mua online.
  • Những khách hàng giao hàng có quyền hạn kết nối hệ thống đăng nhập vào là có thể kiểm tra nội dung đã yêu cầu đến chi nhánh.
 • Quản lý sản xuất gia công

  • Có thể kiểm ra đơn hàng sản xuất đã nhập trên ERP ở xưởng gia công bằng hình thức online.
  • Khi thành phẩm sản xuất đã hoàn tất hoặc là gửi vật tư đến nơi gia công đã nhập vào công ty thì,
   nếu nhập chi tiết đó vào ERP thì nơi gia công có thể kiểm tra nội dung xuất kho vật tư bằng online.
 • Chia sẻ thông tin dễ dàng với khách hàng

  • Khách hàng có thể xem trực tiếp sổ cái đã cho phép như chi tiết giao dịch quá khứ, sổ cái khách hàng v.v.
  • Tạo bảng thông báo chia sẻ truyền đạt tình huống thông báo đến khách hàng và có thể trao đổi thuận lợi trong công việc như
   tiếp nhận phản hồi v.v.
Hệ thống đặt hàng trực tuyến