Would you like to visit another country's site?

Sổ sách/Báo cáo tồn kho Khi nhập phiếu Bán hàng/Mua hàng/Sản xuất bằng hệ thống quản lý tồn kho của ECOUNT,
dữ liệu tồn kho sẽ được tự động cập nhật để có thể xem sổ sách tồn kho mới nhất theo thời gian thực.

Tự động tạo và xem báo
cáo tồn kho theo thời gian
thực

 • Khi nhập các phiếu Bán hàng, Mua hàng, Sản xuất,
  dữ liệu sẽ được cập nhật vào các báo cáo đa dạng
  như Số dư hàng tồn kho, Thẻ kho v,v.
 • Với hệ thống nền tảng web của ECOUNT, có thể
  kiểm tra sổ sách tồn kho được cập nhật liên tục trên
  máy tính, laptop, điện thoại ngay cả khi ở bên ngoài.
Tự động tạo và xem báo cáo tồn kho theo thời gian thực Tự động tạo và xem báo cáo tồn kho theo thời gian thực

Báo cáo có thể thêm được các
thông tin tồn kho mong muốn

 • Thêm được các hạng mục cần thiết như hình ảnh mặt hàng, tồn
  kho khả dụng v,v vào mẫu biểu báo cáo.
 • Giới hạn mẫu biểu báo cáo được phép xem theo từng người dùng.
Báo cáo có thể thêm được các thông tin tồn kho mong muốn

Tự động gửi báo cáo tồn kho gần nhất

 • Nhận thông báo theo dạng báo cáo cho tình hình tồn kho phù hợp với điều kiện đã thiết lập.
 • Nắm bắt được ngay số lượng tồn kho mới nhất để ứng phó và chia sẻ công việc kịp thời.