Would you like to visit another country's site?

Sổ sách/báo cáo kiểm kê

Ecount phản ánh tự động dữ liệu đã nhập trong bán hàng, mua hàng, sản xuất vào nội dung chi tiết nhập xuất tồn kho.
Có thể kiểm tra sổ sách kiểm kê mới nhất bằng thời gian thực tế cho dù không thực hiện quản lý tồn kho riêng biệt.

Đặc điểm riêng

 • Có thể kiểm tra ngay thông tin cần bất kỳ lúc nào là có thể đưa ra quyết định chính xác.
 • Dữ liệu đã nhập được phản ánh vào tất cả sổ cái kiểm kê tự động không cần làm nhập dữ liệu riêng biệt.
 • Có thể tối ưu hóa báo cáo đúng với phong cách công ty.

Tính năng quan trọng

 • Cung cấp báo cáo đa dạng

  • Báo cáo quản lý : Tình hình tồn kho / Sổ cái hàng tồn kho / Tổng kết hàng hóa / Báo cáo hàng tồn kho v.v
  • Liên quan kinh doanh : Tình hình bán hàng / Tình hình bán hàng chưa quyết / Tình hình lợi nhuận / Tình hình báo giá v.v
  • Liên quan mua hàng : Tình hình mua hàng / Tình hình đơn mua hàng / Đơn mua hàng chưa quyết v.v
  • Liên quan sản xuất : Tình hình đơn hàng sản xuất / Tình hình xuất kho nguyên vật liệu / Tình hình nhập kho sản xuất v.v
  • Khác : Tình hình chuyển kho / Báo cáo hàng lỗi / Tình hình điều chỉnh tồn kho v.v
 • Tạo tự động sổ cái kiểm tồn kho

  • Dữ liệu từng người phụ trách như kinh doanh, kế toán,sản xuất được phản ánh vào sổ cái kiểm kê tự động.
  • Thông qua tính năng siêu liên kết thì có thể truy ngược lại từ sổ cái đến màn hình nhập ban đầu.
 • Tối ưu hóa báo cáo

  • Có thể đăng ký mẫu biểu cho mỗi loại báo cáo cho đến tối đa 50 mẫu.
  • Vì có thể bao gồm thông tin quan trọng của mặt hàng vào sổ cái kiểm kê nên có thể quan sát trực tiếp dòng chảy kiểm kê từng mặt hàng.
  • Có thể chỉ định mẫu biểu có thể thông báo từng ID.
  • Nhằm kiểm tra dữ liệu mong muốn thì không cần làm lại như là excel.
Sổ sách/báo cáo kiểm kê