Would you like to visit another country's site?

Quản lý cửa hàng/chi nhánh Sử dụng ECOUNT để có thể quản lý tổng hợp tồn kho của
nhiều cửa hàng, chi nhánh.

Quản lý tổng hợp tồn kho nhiều
chi nhánh

 • Có thể chọn cửa hàng (kho) khi nhập phiếu bán/mua hàng.
 • Kiểm tra số lượng và chi tiết tăng giảm tồn kho được cập
  nhật liên tục theo mỗi cửa hàng.
Quản lý tổng hợp tồn kho nhiều chi nhánh

Chọn cửa hàng được phép quản
lý cho từng người phụ trách

 • Thiết lập quyền hạn cho người phụ trách để
  chỉ quản lý được một số chi nhánh nhất định.
 • Tạo các nhóm cửa hàng và chỉ định người phụ trách.
Chọn cửa hàng được phép quản lý cho từng người phụ trách

So sánh doanh số bán hàng theo từng
cửa hàng

 • Kiểm tra doanh số bán hàng theo từng cửa hàng.
 • Tra cứu theo nhiều điều kiện tổng hợp như theo ngày/theo tháng/theo quý hoặc
  theo người phụ trách, theo mặt hàng v,v.
So sánh doanh số bán hàng theo từng cửa hàng

Thiết lập thông báo tự động cho chi tiết tồn kho của cửa hàng

 • Nhận thông báo số dư tồn kho hiện có của cửa hàng theo từng mặt hàng, kho, số lượng, tồn kho an toàn v,v.
 • Xem được ngay tổng thể số dư tồn kho dưới dạng báo cáo.