Would you like to visit another country's site?

Quản lý cửa hàng/chi nhánh

Nếu sử dụng Ecount thì có thể quản lý tổng hợp dễ dàng nhiều cửa hàng, đại lý, nơi phân phối.

Đặc điểm riêng

 • Có thể kiểm tra tồn kho thực tế của nhiều cửa hàng ở bất cứ đâu.
 • Có thể lữu trữ thông tin nhập/xuất kho và phân tích dữ liệu theo từng cửa hàng.
 • Có thể phân quyền người phụ trách cho từng cửa hàng.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý tổng hợp từng cửa hàng

  • Có thể kiểm tra số lượng tồn kho theo từng cửa hàng.
  • Tại trụ sở chính bạn vẫn có thể xem tồn kho thực tế của từng cửa hàng.
 • Kiểm tra tồn kho theo từng cửa hàng

  • Có thể nhập kho (cửa hàng) ở tất cả menu có liên quan đến tồn kho.
  • Có thể kiểm tra, phân tích tất cả nội dung liên quan đến tồn kho theo từng cửa hàng như: xuất kho nguyên vật liệu, bán hàng, mua hàng, chuyển kho, sản xuất, v.v..
  • Khi làm phiếu chuyển kho thì sẽ tự động tăng giảm hàng giữa hai kho, ngăn chặn sai sót.
 • Phân quyền người phụ trách theo cửa hàng

  • Có thể phân quyền quản lý cửa hàng cụ thể cho từng người phụ trách.
  • Có thể cài đặt một người phụ trách có thể quản lý nhiều cửa hàng thông qua tính năng cài đặt nhóm kho (cửa hàng).
Quản lý cửa hàng/chi nhánh