Would you like to visit another country's site?

WMS (Hệ thống quản lý kho) Sử dụng WMS (Warehouse Management System: Hệ thống quản lý tồn kho) của ECOUNT
để gán mã số riêng cho từng mặt hàng và quản lý chính xác số lượng nhập xuất kho và vị trí hàng hóa.

Quản lý chi tiết Lược sử tồn kho bằng WMS

 • Có thể gán mã số riêng cho mỗi lần phát sinh chuyển kho.
 • Theo sát tổng thể quá trình nhập kho/xuất kho/chuyển kho/điều chỉnh của tồn kho thông
  qua mã số riêng và truy xuất được lược sử chi tiết.
Quản lý chi tiết Lược sử tồn kho bằng WMS

Quản lý số lượng tồn kho real-time và quản lý dự kiến nhập/xuất kho

 • Phân chia các giai đoạn Dự kiến nhập/xuất kho, Đợi xuất kho, Hoàn tất xuất kho v,v để quản lý theo từng tiến trình công việc.
 • Cập nhật số lượng liên tục theo từng giai đoạn để nắm bắt số dư tồn kho khả dụng thực tế.
Quản lý số lượng tồn kho real-time và quản lý dự kiến nhập/xuất kho

Quản lý tồn kho theo từng
khu vực/vị trí trong kho

 • Phân chia cụ thể các khu vực/vị trí trong kho để dễ dàng
  kiểm tra vị trí và số lượng thực tế của hàng hóa, dễ dàng
  trong việc di chuyển.
 • Có thể kiểm tra tổng thể số lượng tồn kho theo mã số,
  theo mặt hàng, theo vị trí tại Tình hình tồn kho WMS.
Quản lý tồn kho theo từng khu vực/vị trí trong kho