Would you like to visit another country's site?

Quản lý nhân sự Số hóa toàn bộ công việc quản lý nhân sự với ECOUNT,
không cần quản lý hồ sơ nhân sự bằng giấy tờ.

Số hóa công việc quản lý nhân sự

 • Nhập và quản lý các thông tin nhân sự cần thiết như chức vụ, loại hợp đồng lao động, kinh nghiệm v,v.
 • Thiết lập các hạng mục quản lý nhân sự phù hợp với công ty và tra cứu/in ra theo từng nhân viên/phòng ban.
 • Hồ sơ nhân sự

  Ghi chú các thông tin nhân sự như Chức vụ, Kinh nghiệm,v,v.

 • Giấy xác nhận

  Cấp các giấy xác nhận liên quan đến nhân sự như Xác minh kinh nghiệm v,v.

 • Điều chuyển nhân sự

  Ghi lại các chi tiết điều chuyển nhân sự.

 • Tình hình nhân sự

  Kiểm tra tình hình nhân sự như nhân viên vào làm/nghỉ việc theo từng khoảng thời gian.

Dễ dàng cấp các loại giấy chứng
nhận cho nhân sự

 • Chỉ cần chọn loại giấy chứng nhận và nhân viên là có thể tạo và in
  các loại giấy chứng nhận.
 • Có thể đăng ký mẫu biểu và con dấu riêng của công ty để sử dụng.
Dễ dàng cấp các loại giấy chứng nhận cho nhân sự

Quản lý sơ đồ tổ chức

 • Đăng ký và quản lý sơ đồ tổ chức của công ty.
 • Chọn và cho hiển thị trưởng phòng cho từng phòng ban.
 • Kiểm tra được các thông tin nhân sự như chức vụ, số điện thoại, email,
  hình ảnh v,v ngay tại sơ đồ tổ chức.
Quản lý sơ đồ tổ chức

Hệ thống bảo mật đáng tin cậy

 • Tất cả thông tin được nhập vào hệ thống ECOUNT để được lưu trữ ở
  máy chủ có tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu thế giới Amazon Web
  Service (AWS).
 • Thiết lập quyền hạn cho từng ID để giới hạn việc truy cập vào các
  thông tin nhân sự.
 • Nhấn nút phía dưới để xem thêm chi tiết về chính sách và hệ thống
  bảo mật của ECOUNT.
Hệ thống bảo mật đáng tin cậy