Would you like to visit another country's site?

Quản lý Nhân sự

Nếu số hóa nghiệp vụ nhân sự thì có thể tra cứu dữ liệu theo điều kiện mong muốn bất cứ khi nào, giúp thực hiện công việc hiệu quả hơn.

Đặc điểm riêng

 • Không cần phải quản lý hồ sơ nhân viên bằng tài liệu giấy.
 • Có thể lưu giữ và quản lý tài liệu nhân sự an toàn.
 • Cấp các loại giấy tờ dễ dàng.

Tính năng quan trọng

 • Điện toán hóa nghiệp vụ nhân sự

  • Có thể nhập và quản lý các nội dung cần thiết cho việc quản lý nhân sự như chức vụ, hình thức tuyển dụng, chức trách...
  • Thiết lập các hạng mục nhân sự phù hợp với công ty bạn, có thể tra cứu và in theo từng điều kiện. Dữ liệu được lưu trữ an toàn và bảo mật.
 • An toàn và bảo mật

  • Dữ liệu được lưu giữ trong server chuyên dụng dành cho Ecount nên tránh được các vấn đề về thất lạc file nhân sự và vấn đề bảo mật.
  • Nếu phân quyền hạn cho từng ID, thì chỉ một phần nhân viên có quyền hạn truy cập mới có thể vào tài liệu nhân sự.
  • Có thể sao lưu tất cả dữ liệu bằng file Excel.
 • In các loại giấy tờ

  • Chỉ cần nhập loại giấy tờ, tên nhân viên thì có thể dễ dàng tra cứu và in các loại giấy tờ.
  • Đăng ký, sử dụng con dấu và các loại mẫu biểu sẵn có của công ty bạn ngoài mẫu biểu mặc định trên hệ thống.
 • Quản lý Sơ đồ tổ chức

  • Có thể tạo và tra cứu Sơ đồ tổ chức của công ty.
  • Phân chia và hiển thị người quản lý theo từng phòng ban trong sơ đồ tổ chức.
  • Chọn thông tin nhân viên có thể xem trong sơ đồ tổ chức như chức vụ, thông tin liên hệ…