Would you like to visit another country's site?

Quản lý Nhân sự

Nếu điện toán hóa nghiệp vụ nhân sự thì có thể tra cứu theo điều kiện bạn muốn bất cứ khi nào, vì vậy có thể quản lý nhân sự hiệu quả.

Đặc điểm riêng

 • Không cần phải quản lý hồ sơ nhân viên bằng tài liệu giấy.
 • Có thể lưu giữ và quản lý tài liệu nhân sự an toàn.
 • Cấp các loại giấy tờ dễ dàng.

Tính năng quan trọng

 • Điện toán hóa nghiệp vụ nhân sự

  • Có thể nhập và quản lý các nội dung cần thiết cho việc quản lý nhân sự như chức vụ, hình thức tuyển dụng, chức trách...
  • Thiết lập các hạng mục nhân sự phù hợp với công ty bạn, có thể tra cứu và in theo từng điều kiện. An toàn và bảo mật
 • In các loại giấy tờ

  • Chỉ cần nhập loại giấy tờ, tên nhân viên thì có thể dễ dàng tra cứu và in các loại giấy tờ.
  • Đăng ký, sử dụng con dấu và các loại mẫu biểu sẵn có của công ty bạn ngoài mẫu biểu mặc định trên hệ thống.
 • Quản lý Sơ đồ tổ chức

  • Có thể tạo và tra cứu Sơ đồ tổ chức của công ty.
  • Phân chia và hiển thị người quản lý theo từng phòng ban trong sơ đồ tổ chức.
  • Chọn thông tin nhân viên có thể xem trong sơ đồ tổ chức như chức vụ, thông tin liên hệ…