Would you like to visit another country's site?

Quản lý lương

Vì luật thuế thường biến động cùng với việc tính lương phức tạp nên đang gây khó khăn trong việc quản lý lương?
Phần mềm tính lương tích hợp trong Ecount ERP có thể tự động tính lương mỗi tháng.

Đặc điểm riêng

 • Có thể áp dụng vào Ecount cách thức tính lương hiện có trong công ty.
 • Nếu chỉ nhấn nút tính lương thì được tính tự động thu nhập và khấu trừ trên nền tảng đã nhập trước đó.
 • Có thể kiểm tra chi tiết lương bằng hình thức đa dạng.
 • Có thể phản ánh chi tiết lương vào nội dung thuế và kế toán dễ dàng.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập khoản thu nhập,khoản khấu trừ

  • Có thể thực hiện thay đổi, thêm các khoản thu thập và khoản khấu trừ một cách tự do trong phần mềm tính lương.
  • Có thể thiết lập như công thức tính, có đánh thuế không,cách thức chấm công theo từng mục thu thập v.v.
  • Có thể nhập số tiền riêng biệt và có áp dụng hay không đối với mục lương theo từng nhân viên.
  • Có thể tính toán riêng biệt và thanh toán riêng biệt, phân loại, số lần thanh toán lương theo đơn vị dự án,bộ phận.
 • Tính toán tự động lương

  • Có thể tính toán theo tự động lương vì sử dụng thông tin nhân viên đã nhập trước trên phần mềm tính lương.
  • Liên kết với ghi chép thời gian làm việc là có thể tính toán số tiền thu nhập theo từng giờ/từng ngày một cách hàng loạt.
  • Số tiền khấu trừ bảo hiểm(4 ghi có) và thuế thu nhập được tính toán tự động phù hợp với luật thuế mới nhất.
 • Danh sách chi tiết bảng lương

  • Có thể kiểm tra nội dung chi trả lương thông qua báo cáo đa dạng như sổ bản lương, phiếu lương và bảng cập nhật lương v.v.
  • Có thể hiển thị nội dung chi tiết vì chọn mẫu biểu phiếu lương.
  • Có thể gửi hàng loạt phiếu lương từng người cho tất cả nhân viên qua E-mail từ phần mềm tính lương.
 • Kết nối chức năng khác

  • Có thể phản ánh nội dung lương đã tính xong sang chứng từ kế toán.
  • Tải file chuyển đổi để chuyển đổi thực tế lương trong ERP rồi chuyển lương.
  • Có thể tiến hành trực tiếp khai báo trên nền tảng phần mềm tính lương chi tiết thanh toán lương.
Quản lý lương