Would you like to visit another country's site?

Hệ thống xem lương trực tuyến (UserPay)

Hệ thống xem lương trực tuyến(UserPay) của Ecount là tính năng đột phá giúp thực hiện công việc chia sẻ phiếu lương đến riêng từng nhân viên.

Đặc điểm riêng

  • Nhân viên có thể xem trực tiếp phiếu lương bằng Internet.
  • Có thể trực tiếp tạo các phiếu chấm công, ghi nhận giờ tăng ca, nghỉ phép v.v..

Tính năng quan trọng

  • Hệ thống xem lương trực tuyến(UserPay) không cần sử dụng giấy

    • Hệ thống mà nhân viên có thể xem phiếu lương trực tuyến, được cung cấp miễn phí.
    • Không chỉ xem được chi tiết lương trong tháng đó mà còn xem được tất cả chi tiết lương phát sinh trong quá khứ, và cả chi tiết các mục tạo nên lương.
Hệ thống xem lương trực tuyến (UserPay)