Would you like to visit another country's site?

Quản lý hàng lỗi

Mục đích của việc quản lý hàng lỗi là hạ tỷ lệ hàng lỗi, cắt giảm giá thành và tránh bị lặp lại lỗi tương tự.
Ecount ERP cung cấp hệ thống quản lý hàng lỗi tính chất mạng lưới có thể phân tích loại hình lỗi và quy trình làm phát sinh hàng lỗi.

Đặc điểm riêng

 • Có thể đăng ký loại lỗi đúng với tiêu chuẩn quản lý rồi quản lý.
 • Khi xử lý lỗi thì có thể xử lý dễ dàng lỗi vì có thể liên kết với chi tiết liên quan.
 • Có thể kiểm tra tỷ lệ lỗi với báo cáo đối với tình hình lỗi theo từng điều kiện lỗi.

Tính năng quan trọng

 • Phương pháp xử lý lỗi

  • Là menu nhập chi tiết lỗi tương ứng khi đã nắm bắt lỗi từ quá trình nhập/xuất, sản xuất xử lý lỗi.
  • Có thể phân loại chi tiết theo Hủy/Tháo rời mặt hàng/Dùng bình thường dựa vào cách thức xử lý.
  • Có thể nhập để không có biến động ở số lượng tồn kho hoặc gia giảm số lượng tồn kho của mặt hàng là lỗi dựa theo phương pháp xử lý lỗi.
 • Đăng lý loại lỗi

  • Phân loại lý do lỗi và trường hợp cần xem và cập nhật thì có thể đăng ký và quản lý loại hình lỗi.
  • Dạng lỗi thì có thể đăng ký tự do theo hình thức công ty muốn quản lý.
  • Có thể tiến hành phân tích lỗi và xử lý lỗi theo tiêu chuẩn của dạng lỗi đã cài đặt.
 • Liên quan với công việc khác

  • Có thể áp dụng nội dung bán hàng,mua hàng,nhập kho,biến động kho và có thể tiến hành xử lý lỗi.
  • Thông qua kiểm tra toàn bộ/mẫu ở quản lý chất lượng(QC) thì có thể áp dụng về mặt hàng được xử lý không đạt và tiến hành xử lý hàng lỗi.
  • Khi tính giá thành số tiền của tồn kho đã được xử lý bỏ hàng do hàng lỗi thì có thể áp dụng tự động và xử ý tổn thất ở kế toán.
 • Báo cáo đa dạng liên quan hàng lỗi

  • Có thể xem tình hình lỗi theo điều kiện đa dạng như theo nguyên nhân lỗi,theo phương pháp xử lý,theo mặt hàng,theo số lượng,theo thời gian v.v.
  • Trường hợp của doanh nghiệp sản xuất thì tính toán số lượng hàng lỗi đối chiếu sản xuất theo quy trình rồi có thể xem thống kê tỷ lệ hàng lỗi.
Quản lý hàng lỗi