Would you like to visit another country's site?

Quản lý quy trình sản xuất

Nếu muốn gia tăng năng suất sản xuất thì phải kiểm sóat tuyệt đối được những vấn đề phát sinh trong các quy trình.
Ecount ERP là giải pháp tối ưu có thể quản lý tất cả tiến độ và điểu khiển quy trình.

Đặc điểm riêng

 • Có thể quản lý phù hợp với quy trình tiến hành sản xuất trong công ty.
 • Tránh sơ sót ghi chú công việc giữa các quy trình và có thể giảm cường độ công việc của người phụ trách.
 • Hỗ trợ báo cáo đa dạng liên quan với quản lý quy trình như tình hình tiến hành hay là tình hình tiêu thụ thực BOM theo từng quy trình.

Tính năng quan trọng

 • Tối ưu hóa quản lý quy trình sản xuất

  • Có thể đăng ký mà không giới hạn số kho-địa điểm, nhà máy, nhà máy gia công.
  • Có thể kiểm tra tồn kho của nhà máy và kho thông qua báo cáo Tình hình tồn theo kho trên thực tế.
  • Có thể giới hạn để có thể nhập/xem chỉ trong quyền hạn được cho đối với từng người phụ trách của từng nhà máy.
 • Mở rộng hiệu suất công việc

  • Khi tiến hành sản xuất thì quản lý tự động xuất vật tư tồn kho đối với tất cả quy trình tự động.
  • Giảm số lượng nguyên/phụ lliệu vật tư được đưa vào sản xuất theo tiêu chuẩn BOM(Định mức) và tăng hàng thành phẩm.
  • Có thể xử lý xuất kho cho bán thành phẩm và vật tư từ nhà máy đến nhà máy, từ nhà máy vào kho.
 • Báo cáo sản xuất đa dạng

  • Đối chiếu kết quả thực đã sản xuất thực tế với nội dung đã yêu cầu làm là có thể nắm bắt dễ dàng tình hình tiến hành sản xuất theo từng quy trình.
  • Có thể đối chiếu số lượng tiêu hao thực tế với số lượng tiêu hao dự đoán theo tiêu chuẩn BOM nên có thể kiểm tra sự chênh lệch hiệu suất của từng quy trình.
  • Vừa ủy thác cho nhà máy gia công vừa có thể kiểm tra tình hình khoản phải trả cho khách hàng gia công.
Quản lý quy trình sản xuất