Would you like to visit another country's site?

Quản lý quy trình sản xuất

Để tăng năng suất sản xuất, cần phải kiểm soát chặt chẽ những vấn đề phát sinh trong các quy trình.
Ecount ERP là giải pháp tối ưu, có thể quản lý và kiểm soát tất cả quy trình.

Đặc điểm riêng

 • Có thể quản lý quy trình phù hợp với từng công đoạn sản xuất của doanh nghiệp.
 • Hạn chế được các sơ suất của việc ghi chép công việc trong các quy trình và giảm tải công việc cho người phụ trách.
 • Ghi chép lại các thiết bị máy móc hoặc nguồn nhân lực cần cho sản xuất để quản lý năng suất làm việc. Hỗ trợ các báo cáo đa dạng liên quan đến quản lý quy trình sản xuất như tình hình tiến hành hay tình hình tiêu hao thực tế so với BOM theo từng quy trình.

Tính năng quan trọng

 • Tối ưu hóa quản lý quy trình sản xuất

  • Có thể đăng ký không giới hạn về số lượng kho, nhà máy, nhà máy gia công.
  • Có thể xem tồn kho của nhà máy và kho theo thời gian thực thông qua báo cáo Số dư hàng tồn theo kho.
  • Cho phép phân quyền để người phụ trách các nhà máy có thể nhập/xem chỉ trong phạm vi quyền hạn nhất định.
 • Tăng hiệu suất công việc

  • Khi tiến hành sản xuất, việc xuất nhập kho cho tất cả các quy trình sẽ được quản lý tự động.
  • Làm tăng lượng thành phẩm và giảm lượng nguyên/phụ liệu cần thiết cho sản xuất theo BOM.
  • Có thể xuất kho nguyên vật liệu và bán thành phẩm từ kho sang nhà máy, từ nhà máy này sang nhà máy của công đoạn tiếp theo.
 • Quản lý công việc tại địa điểm sản xuất

  • Đăng ký các công đoạn sản xuất chi tiết phát sinh trong các quy trình sản xuất và nắm được tình hình tiến hành.
  • Có thể ghi chép lại và tra cứu thiết bị máy móc hay nguồn nhân lực cần thiết cho sản xuất theo từng khu vực sản xuất.
  • So sánh thời gian sản xuất thực tế và thời gian sản xuất tiêu chuẩn cần thiết khi sản xuất mặt hàng thông qua BOR(Bill of Resource), để quản lý hiệu suất của sản xuất.
 • Báo cáo sản xuất đa dạng

  • Có thể so sánh kết quả sản xuất thực tế với nội dung của lệnh sản xuất để dễ dàng nắm được tình hình tiến hành sản xuất theo từng quy trình.
  • Đối chiếu được số lượng tiêu hao thực tế với số lượng tiêu hao dự kiến theo BOM để xác định hiệu suất của từng quy trình.
  • Xem được chi phí gia công phát sinh khi gửi hàng gia công bên ngoài và tình hình công nợ của các công ty gia công.
Quản lý quy trình sản xuất