Would you like to visit another country's site?

MRP (Kế hoạch yêu cầu vật liệu) Khi sử dụng tính năng MRP, có thể lên kế hoạch yêu cầu vật liệu để tránh thiếu nguyên/phụ liệu
và đặt mua được số lượng thích hợp cần cho sản xuất.

Kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) liên kết với Kế hoạch sản
xuất tổng thể (MPS)

 • Xem xét lịch sản xuất được tạo thành từ Kế hoạch sản xuất tổng thể (MPS) để mua nguyên/phụ liệu cần cho sản xuất.
 • Người dùng không cần tính toán vẫn có thể tự động tạo kế hoạch sản xuất theo Kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP).
Kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) liên kết với Kế hoạch sản xuất tổng thể (MPS)

Xây dựng quy trình mua hàng chặt
chẽ thông qua tính toán tự động

 • Tự do áp dụng tồn kho an toàn, thời gian cung ứng, ngày nghỉ v,v
  theo tiêu chuẩn BOM để quyết định thời điểm và số lượng cung ứng.
 • Tự động tính số lượng tiêu hao nguyên/phụ liệu cho sản xuất, số
  lượng dự kiến nhập kho, số lượng cần thiết theo từng ngày.
 • Tự động tạo kế hoạch mua hàng theo Kế hoạch yêu cầu vật liệu đã
  có, liên kết với kế hoạch mua để tạo ngay đơn mua hàng.
Xây dựng quy trình mua hàng chặt chẽ thông qua tính toán tự động