Would you like to visit another country's site?

MRP

Nếu thiếu nguyên/phụ liệu cần cho sản xuất thì có thể gây ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất.
Nếu sử dụng chức năng MRP thì có thể lên kế hoạch chuẩn bị những nguyên vật liệu cần thiết. Nhờ đó hạn chế việc thiếu nguyên vật liệu và có thể đặt mua nguyên vật liệu vừa đủ cho sản xuất.

Đặc điểm riêng

 • Thông qua kế hoạch sản xuất chuẩn (MPS), liên kết với lịch trình sản xuất được chọn rồi có thể tính toán số lượng và thời gian dự kiến nguyên vật liệu cần.
 • Thông qua kế hoạch vật tư(MRP) rồi có thể thiết lập quy trình đặt mua một cách hệ thống.

Tính năng quan trọng

 • Liên quan với kế hoạch sản xuất chuẩn (MPS)

  • Có thể cập nhật lịch trình sản xuất thành phẩm thông qua kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn của Ecount(MPS).
  • Xem xét lịch trình sản xuất và có thể nhập nguyên vật liệu cần thiết trong quá trình sản xuất theo từng giai đoạn.
  • Cho dù người dùng không tính toán riêng biệt thì cũng được tự động tính toán định mức nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn kế hoạch sản xuất.
 • Thu thập kế hoạch thông qua tính toán tự động

  • Có thể tự do áp dụng như thời gian cung ứng, tồn kho an toàn theo tiêu định mức nguyên vật liệu (BOM) là có thể đánh giá được số lượng và thời gian cung ứng phụ liệu,vật tư.
  • Tính toán số lượng cần, dự kiến nhập kho, lượng định mức từng ngày của nguyên/phụ liệu sẽ đưa vào sản xuất bằng chương trình tự động.
  • Kế hoạch mua được tự động cập nhật trên tiêu chuẩn của định mức nguyên vật liệu đã được thiết lập trước đó.
  • Có thể tạo đơn đặt mua thông qua tính năng liên kết với kế hoạch mua hàng đã tạo trước đó.
MRP