Would you like to visit another country's site?

MRP (Kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu)

Việc thiếu hụt nguyên vật liệu sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình và tiến độ sản xuất.
Sử dụng chức năng MRP (Kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu) của Ecount để tối ưu kế hoạch thu mua và luôn đảm bảo tồn kho cần thiết.

Đặc điểm riêng

 • Kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn (MPS) có thể liên kết với lịch trình sản xuất để quyết định được số lượng vật tư và thời gian cần đặt mua phù hợp.
 • Có thể tối ưu kế hoạch mua hàng và hệ thống hóa quy trình đặt mua.

Tính năng quan trọng

 • Liên kết với kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn (MPS)

  • Với Kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn của Ecount (MPS), bạn có thể lên lịch trình sản xuất tối ưu nhất.
  • Tiến hành thu mua vật tư kịp thời dựa trên tiến độ sản xuất.
  • Kế hoạch thu mua nguyên vật liệu được tự động thiết lập dựa trên các chỉ thị sản xuất đã tạo trước đó, người dùng không cần phải tính toán thủ công.
 • Lên kế hoạch bằng sự tính toán tự động của phần mềm

  • Dựa lượng tồn kho an toàn, thời gian huy động và số lượng chưa nhập kho theo BOM, có thể lên được kế hoạch mua hàng với số lượng và thời điểm cần đặt hàng hợp lý.
  • Hệ thống tự động tính toán số lượng cần thiết, dự kiến nhập kho, định mức tiêu thụ vật tư hàng ngày.
  • Kế hoạch thu mua cũng được cập nhật tự động trên tiêu chuẩn của định mức nguyên vật liệu đã thiết lập trước đó.
  • Có thể tạo đơn đặt mua thông qua tính năng liên kết với kế hoạch mua hàng.
MRP (Kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu)