Would you like to visit another country's site?

Kế hoạch mua hàng Khi sử dụng tính năng mua hàng của ECOUNT, có thể xem xét tồn kho hiện có,
dự kiến nhập/xuất kho để tính toán thời điểm và số lượng đặt hàng tối ưu nhất.

Tự động tính toán số lượng đặt mua

 • Xem xét tồn kho hiện có, tồn kho an toàn, đơn vị mua hàng tối thiếu, tồn kho chưa nhập kho v,v
  để tính toán số lượng đặt mua.
 • Giảm thiểu việc đặt hàng không cần thiết, ngăn tồn kho xấu và duy trì số lượng tồn kho phù hợp.
Tự động tính toán số lượng đặt mua

Liên kết với menu liên quan

 • Tải chi tiết đơn bán hàng, yêu cầu báo giá, đơn hàng sản xuất v,v để lên kế hoạch mua hàng.
 • Liên kết số lượng đặt mua đã tính theo Kế hoạch mua với Kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) để
  tính toán thời điểm cần mua hàng.
 • Sau khi chốt số lượng đặt mua tối ưu nhất, có thể tạo đơn mua hàng theo số lượng đó.
Liên kết với menu liên quan

Cung ứng đầy đủ hàng hóa nhờ thông báo Số dư tồn kho tự động

 • Nhận thông báo dưới dạng báo cáo tình hình tồn kho của mặt hàng khớp với điều kiện đã thiết lập.
 • Kiếm tra ngay lập tức báo cáo tình hình tồn kho qua thông báo để giải quyết kịp thời khi có vấn đề phát sinh.
 • Sử dụng được nhiều giá trị điều kiện đa dạng như Mặt hàng, Địa điểm, Số lượng, Tồn kho an toàn, Đơn vị mua tối thiểu, Đơn giá v,v...