Would you like to visit another country's site?

Quản lý Sau bán hàng Quản lý chi tiết tiến trình sửa chữa và loại sửa chữa,
phân tích lược sử bảo hành thông qua các báo cáo đa dạng như
Tình trạng yêu cầu sửa chữa, Tình hình sửa chữa.

Tiếp nhận yêu cầu sửa
chữa

 • Tải chi tiết bán hàng để nhập yêu cầu sửa chữa.
 • Có thể quét mã vạch của mặt hàng cần sửa chữa
  để nhập chi tiết yêu cầu sửa chữa.
 • Có thể liên kết Số sêri/Số lô khi tiếp nhận Yêu cầu
  sửa chữa.
 • Có thể cấp Phiếu sửa chữa cho khách hàng.
Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa

Thiết lập tính năng chi tiết
đúng với quy trình bảo hành
của công ty

 • Có thể thêm các hạng mục mong muốn ngoài hạng mục
  Yêu cầu sửa chữa mặc định.
 • Đăng ký loại sửa chữa và tiến trình thực tế đúng với quy
  trình của công ty.
 • Quản lý được tồn kho và chi phí phụ tùng được sử dụng
  trong quá trình bảo hành.
Thiết lập tính năng chi tiết đúng với quy trình bảo hành của công ty

Phân tích dữ liệu sửa chữa

 • Quản lý chi tiết sửa chữa theo từng loại, tiến trình thực hiện.
 • Xuất phiếu bán hàng cho mặt hàng phụ tùng được sử dụng
  trong quá trình sửa chữa.
 • Xem và phân tích lược sử bảo hành thông qua các báo cáo
  Tình trạng yêu cầu sửa chữa, Tình hình sửa chữa.
Phân tích dữ liệu sửa chữa