Would you like to visit another country's site?

Sau bán hàng

Để hình thành mối quan hệ lâu dài với khách hàng thì phải chú ý đến quản lý sau bán và chế độ chăm sóc khách hàng.
Ecount ERP cung cấp chức năng có thể quản lý tốt tình hình sau bán hàng và xem lược sử của khách hàng.

Đặc điểm riêng

 • Có tiếp cận nội dung sau bán hàng và xem.
 • Có thể đăng ký chi tiết loại hình sửa chữa, bảo hành và các bước tiến hành đúng với quy trình tiếp nhận sau bán hàng của từng công ty.
 • Cung cấp báo cáo đa dạng để phân tích dữ liệu sau bán hàng.

Tính năng quan trọng

 • Tính năng tiếp nhận Sau bán hàng

  • Có thể tiếp nhận mới sau bán hàng được áp dụng nội dung bán hàng và nội dung giao dịch trước.
  • Nhận biết mã vạch nhãn của đối tượng mặt hàng sẽ sửa và tiếp nhận, có thể cấp phát chứng nhận tiếp nhận sau bán hàng.
  • Khi tiếp nhận sau bán hàng thì có thể liên kết số sêri,số lô.
  • Có thể đăng ký/xem sau bán hàng bằng điện thoại từ bên ngoài.
 • Tính năng thiết lập chi tiết

  • Ngoài hạng mục tiếp nhận sau bán hàng cơ bản thì cũng có thể thêm hạng mục công ty phải quản lý.
  • Có thể đăng ký tự do các bước tiến hành và loại sửa chữa đang dùng ở công ty.
  • Chi phí được yêu cầu cũng có thể quản lý sau bán hàng khi sửa bù hàng với quản lý tồn kho của phụ kiện được sử dụng tại quá trình sửa chữa.
 • Phân tích dữ liệu sau bán hàng

  • Có thể quản lý nội dung sửa sau bán hàng theo từng dạng sửa, từng giai đoạn tiến hành.
  • Cung cấp báo cáo đa dạng cần ở công việc của nhà máy như phiếu bán hàng linh kiện cần dùng,biên nhận sửa chữa.
  • Có thể cài đặt báo báo như tình hình tiếp nhận và sửa của sau bán hàng và có thể nhận dữ liệu phân tích cần thiết.
Sau bán hàng