Would you like to visit another country's site?

Quản lý Khách hàng/Nhà cung cấp

Trọng tâm của phần mềm quản lý khách hàng là quản lý khoản công nợ chưa thu và quản lý giá bán.
Nếu sử dụng tính năng tương tự như phần mềm quản lý khách hàng của Ecount thì có thể quản lý thông tin khách hàng/nhà cung cấp và giá bán theo từng khách hàng một cách chi tiết.

Đặc điểm riêng

 • Có thể quản lý thông tin đa dạng ở khách hàng một cách chi tiết như trên phần mềm quản lý khách hàng.
 • Đăng ký nhiều khách hàng một lúc và phân loại theo nhóm khách hàng để có thể dễ dàng quản lý.
 • Có thể cài đặt giá bán phức tạp cho từng khách hàng phù hợp tiện lợi cho người dùng rồi quản lý.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý thông tin khách hàng chi tiết

  • Có thể đăng ký thêm các trường dữ liệu khác ngoài các trường dữ liệu đang có sẵn như mã doanh nghiệp, địa chỉ,nơi liên lạc v.v.
  • Thông qua thiết lập danh sách khách hàng thì có thể kiểm tra trực quan thông tin mong muốn như địa chỉ, nơi liên lạc, người phụ trách v.v.
  • Khác với các phần mềm quản lý khách hàng khác, có thể xử lý tìm kiếm và nhập giao dịch như bán hàng, mua hàng, thu tiền, trả tiền v.v trên một màn hình mà không cần chuyển sang các trang hoặc mục khác.
 • Quản lý và đăng ký nhiều khách hàng

  • Có thể đăng ký tất cả khách hàng cần quản lý mà không có giới hạn số lượng.
  • Sử dụng tính năng excel là có thể đăng ký và sửa hàng loạt số lượng lớn khách hàng.
  • Có thể đăng ký nhóm khách như khu vực, toán rồi quản lý khách hàng.
  • Khi xem tình hình bán hàng/ mua hàng, tình hình thu tiền/ trả nợ thì có thể sử dụng nhóm khách hàng đã tạo sẵn rồi tìm kiếm theo nhóm một cách dễ dàng.
 • Quản lý giá bán/ mua khách hàng

  • Có thể cài đặt nhóm đơn giá bán hàng hoặc mua hàng theo tiêu chuẩn cụ thể như theo cấp bậc hay là theo khách hàng.
  • Cài đặt trước từng tỷ lệ giảm giá khác theo khách hàng là có thể điều chỉnh tỷ lệ giảm trực tiếp ngay tại phiếu bán hàng hoặc là áp dụng vào đơn giá bán hàng.
  • Đơn giá đã áp dụng tự động khi lập phiếu bán hàng thì có thể giảm sơ sót của việc nhập và có thể quản lý đơn giá chính xác hơn.
  • Đầy đủ các tính năng như một phần mềm quản lý khách hàng chuyên nghiệp.
Quản lý Khách hàng/Nhà cung cấp