Would you like to visit another country's site?

Invoice/Packing List (Xuất khẩu) Tạo Invoice,Packing List theo chi tiết bán hàng,
tìm kiếm số/ngày Invoice để xem lược sử xuất khẩu và tiến độ thực hiện.

Tự động tạo Invoice/Packing List

  • Có thể tạo Invoice/Packing List bằng cách tải chi tiết bán hàng.
  • Tự động tải các chi tiết như L/C Issuing Bank(Ngân hàng phát hành thư tín
    dụng), Shipper/Exporter (Thông tin người gửi) v,v.
  • Ngoài mẫu biểu mặc định, có thể thay đổi theo mẫu biểu phù hợp với công ty.
Tự động tạo Invoice/Packing List

Quản lý lược sử xuất khẩu

  • Có thể gửi Invoice và Packing List cho khách hàng nước ngoài qua Email.
  • Xem được lược sử gửi email và trạng thái nhận thư của khách hàng.
  • Xem phiếu theo số/ngày Invoice, nắm bắt tiến độ và tình hình công việc.
Quản lý lược sử xuất khẩu