Would you like to visit another country's site?

Quản lý đơn bán hàng/đặt hàng

Đặc trưng của quản lý đơn đặt hàng trong Ecount là có thể liên kết nhanh chóng với đơn đặt mua, mua hàng, sản xuất, báo giá, bán hàng (xuất kho) chỉ với một đơn đặt hàng của khách hàng.
Nhờ đó có thể thực hiện quản lý tồn kho một cách có hệ thống.

Đặc điểm riêng

 • Có thể cài đặt mẫu in đơn đặt hàng theo mẫu riêng của doanh nghiệp.
 • Các bộ phận liên quan có thể xử lý đơn hàng một cách dễ dàng dựa vào thông tin trên đơn đặt hàng của khách.
 • Có thể hỗ trợ tất cả phòng ban liên quan xử lý trọn vẹn quy trình bán hàng căn cứ vào đơn đặt hàng.
 • Có thể nhận đơn đặt hàng từ khách hàng hoặc đại lý thông qua hệ thống đặt hàng online riêng của Ecount.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập mẫu biểu đơn đặt hàng

  • Có thể thiết lập mẫu in đơn bán hàng hoặc màn hình nhập/xuất theo như mong muốn của doanh nghiệp.
  • Đơn bán có thể xuất ra PDF, excel và có thể gửi fax, mail cho người phụ trách.
 • Liên quan công việc đã sử dụng đơn đặt hàng

  • Có thể liên kết báo giá đã chốt với khách hàng và tạo đơn bán hàng một cách nhanh chóng.
  • Có thể liên kết toàn bộ thông tin của đơn bán hàng với lệnh sản xuất, đơn đặt mua, mua hàng (nhập kho), bán hàng (xuất kho),...
  • Quản lý số tiền đặt cọc khi đặt hàng và số tiền phải thu còn lại theo mỗi đơn hàng.
  • Có thể đính kèm đơn bán hàng vào bài viết trong Quản lý nhóm, thiết lập trong quy trình phê duyệt điện tử cũng như sử dụng chức năng Lịch công tác để nhận thông báo về ngày giao hàng. Sử dụng hệ thống đặt mua/ bán online
Quản lý đơn bán hàng/đặt hàng