Would you like to visit another country's site?

Quản lý báo giá/đơn hàng Các công việc bán hàng, mua hàng, sản xuất v,v được liên kết với nhau
trên phần mềm quản lý báo giá/đơn hàng của ECOUNT, giúp quản lý một cách chặt chẽ.

Liên kết nhiều công
việc khác nhau

 • Có thể tải báo giá về để nhập đơn hàng.
 • Liên kết được đơn hàng với các công việc
  như Bán hàng, Mua hàng, Sản xuất v,v.
 • Đính kèm đơn hàng, báo giá vào phê duyệt
  điện tử để thực hiện phê duyệt.
 • Đăng ký bài viết trên Lịch công tác để nhận
  thông báo về ngày giao hàng v,v.
Liên kết nhiều công việc khác nhau Liên kết nhiều công việc khác nhau

Đặt hàng real-time/Gửi ngay báo giá

 • Có thể gửi báo giá qua Email cho khách hàng.
 • Chia sẻ phiếu đã tạo cho bộ phận liên quan qua Messenger.
 • Có thể chia sẻ đơn hàng, báo giá đã tạo tại phòng chat công việc.

Sử dụng Hệ thống đặt hàng online

 • Xử lý trực tuyến các công việc báo giá/đơn hàng với đại lý, khách hàng.
 • Xem trực tiếp thông tin đặt hàng mà khách hàng đã nhập tại màn hình ERP.
 • Khách hàng có thể tự xem phiếu bán hàng, tình hình tồn kho v,v.
Sử dụng Hệ thống đặt hàng online Sử dụng Hệ thống đặt hàng online

Thiết lập mẫu biểu báo giá/đơn hàng

 • Có thể thêm/chỉnh sửa các hạng mục mong muốn trên báo giá/đơn hàng.
 • Có thể tạo được tối đa 50 mẫu khác nhau cho từng mẫu biểu.
 • Mẫu biểu đơn hàng mặc định

  Mẫu biểu đơn hàng mặc định
 • Thêm Hình ảnh, Địa chỉ giao, Lưu ý

  Thêm Hình ảnh, Địa chỉ giao, Lưu ý