Would you like to visit another country's site?

Quản lý giao hàng

Nếu giữa bộ phận văn phòng và kho thiếu sự liên kết với nhau thì có thể phát sinh sự cố giao hàng hoặc là trì hoãn việc xuất hàng.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể liên kết dễ dàng công việc với nhau nên có thể quản lý việc xuất hàng chính xác.

Đặc điểm riêng

 • Vì có thể liên kết với chi tiết bán hàng nên có thể giảm thiểu sai sót trong giao hàng.
 • Liên kết với đơn giao hàng là có thể quản lý giao hàng hiệu quả.
 • Có thể nắm bắt tình hình với tình trạng giao hàng thực tế.

Tính năng quan trọng

 • Liên kết với nội dung bán hàng

  • Có thể liên kết dữ liệu đã nhập ở bán hàng và tạo đơn giao hàng.
  • Để giảm thời gian công việc có thể cài đặt phiếu giao hàng tạo tự động khi nhập phiếu bán hàng.
  • Có thể cài đặt thông báo cho người phụ trách giao hàng ngay khi tạo phiếu giao hàng.
  • Có thể cài đặt hiển thị mặc định thông tin của khách hàng tại màn hình nhập phiếu giao hàng như số điện thoại, địa chỉ, v.v..
 • Quản lý giao hàng

  • Dữ liệu giao hàng có thể tạo bằng cách liên kết dữ liệu đơn giao hàng đã tạo.
  • Có thể kiểm tra số lượng thực tế đã giao hàng và số lượng còn lại chưa giao dễ dàng.
  • Thông qua ứng dụng điện thoại thì người phụ trách có thể nhập giao hàng theo thời gian thực ngay tại nơi giao hàng.
 • Quản lý tình hình giao hàng

  • Có thể cài đặt hoặc phân loại trạng thái các đơn giao hàng.
  • Có thể kiểm tra dữ liệu giao hàng đã hoàn tất thông qua tình hình giao hàng.
  • Khi vận chuyển, bạn có thể in biên nhận và gửi cho khách hàng bằng e-mail hoặc fax.
Quản lý giao hàng