Would you like to visit another country's site?

Quản lý giao hàng Có thể in ngay phiếu giao hàng khi nhập Giao hàng
và xem các báo cáo đa dạng như Tình hình đơn giao hàng,
Vận chuyển chưa hoàn thành, Tình hình giao hàng v,v.

Tạo đơn giao hàng liên kết với chi tiết bán hàng

 • Tải chi tiết bán hàng để nhập đơn giao hàng.
 • Có thể thiết lập tự động tạo đơn giao hàng ngay khi nhập bán hàng.
 • Gửi thông báo cho người phụ trách khi tạo đơn giao hàng.
 • Tự động tải thông tin cơ bản của khách hàng như số điện thoại, địa chỉ v,v vào màn hình nhập đơn giao hàng.

Dễ dàng nhập đơn giao hàng và
tự động tạo/in Phiếu giao hàng

 • Tải chi tiết đã nhập ở đơn giao hàng để nhập Phiếu giao hàng.
 • Kiểm tra được số lượng chưa được xuất kho so với số lượng
  trên đơn giao hàng.
 • Có thể in ngay Phiếu giao hàng khi xuất kho và gửi phiếu đó cho
  khách hàng qua Email.
 • Dễ dàng nhập đơn giao hàng và tự động tạo/in Phiếu giao hàng
 • Dễ dàng nhập đơn giao hàng và tự động tạo/in Phiếu giao hàng

Kiểm tra tổng thể tiến trình giao hàng

 • Có thể kiểm tra đơn giao hàng đã hoàn tất hay chưa, nắm được tiến
  trình thực hiện.
 • Xem được chi tiết giao hàng đã hoàn thành tại Tình hình giao hàng.
Kiểm tra tổng thể tiến trình giao hàng