Would you like to visit another country's site?

Quản lý giao hàng

Nếu giữa bộ phận văn phòng và kho thiếu sự liên kết với nhau thì có thể phát sinh sự cố giao hàng hoặc là trì hoãn việc xuất hàng.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể liên kết dễ dàng công việc với nhau nên có thể quản lý việc xuất hàng chính xác.

Đặc điểm riêng

 • Vì có thể liên kết với chi tiết bán hàng nên có thể giảm thiếu sai sót trong giao hàng.
 • Liên kết với đơn giao hàng là có thể quản lý giao hàng hiệu quả.
 • Có thể nắm bắt tình hình với tiến hành giao hàng thực tế.

Tính năng quan trọng

 • Liên kết với nội dung bán hàng

  • Có thể liên kết dữ liệu đã nhập ở bán hàng và tạo đơn giao hàng.
  • Để tăng hiệu xuất xử lý công việc thì có thể cài đặt để phiếu giao hàng tạo tự động cùng lúc với nhập phiếu bán hàng.
  • Có thể gửi thông báo cho người phụ trách giao đồng thời khi tạo phiếu giao hàng.
  • Có thể xem tự động ở màn hình nhập đơn giao hàng thông tin mặc định của khách hàng như số điện thoại và địa chỉ v.v.
 • Quản lý giao hàng

  • Có thể tiến hành nhập giao hàng và liên kết với dữ liệu đã nhập ở chỉ thị giao hàng một cách tự động.
  • Có thể kiểm tra số lượng thực tế đã giao hàng và số lượng còn lại chưa giao dễ dàng.
  • Thông qua ứng dụng điện thoại thì người phụ trách có thể nhập giao hàng theo thời gian thực tế tại hiện trường.
 • Quản lý tình hình giao hàng

  • Có thể cài đặt hoặc phân loại trạng thái các đơn giao hàng.
  • Dữ liệu giao hàng đã hoàn tất có thể kiểm tra trực quan thông qua tình hình giao hàng.
  • Khi giao hàng thì có thể báo cáo tình trạng giao hàng đồng thời có thể gửi qua fax hay là email.
Quản lý giao hàng