Would you like to visit another country's site?

Quản lý bảng lương

Quản lý bảng lương sẽ trở nên dễ dàng hơn

Sổ lương bao gồm các khoản thu nhập/khoản giảm trừ

Ecount sẽ tính toán các khoản khấu trừ cơ bản dựa trên công thức thiết lập sẵn.
Và các khoản thu nhập, khoản giảm trừ được thiết lập riêng theo từng công ty.
Làm thêm giờ và làm việc vào ngày nghỉ cũng được tính toán trong khoản thu nhập.

Dễ dàng gửi phiếu lương đến từng cá nhân

Khi sổ lương được hoàn thiện, các phiếu lương theo nhân viên cũng tự động được khởi tạo.
Đối với mỗi nhân viên , bạn có thể chọn hình thức in phiếu lương hoặc gửi email.
Hệ thống cho phép gửi email đến tất cả nhân viên cùng một lúc.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp miễn phí cổng lương trực tuyến "( Userpay ), mỗi cá nhân có thể đăng nhập và kiểm tra lương của mình.
Dễ dàng gửi phiếu lương đến từng cá nhân

Hệ thống bảng lương, hệ thống lương online

  • Kiểm tra lương
    Hệ thống lương trực tuyến ( UserPay ) đươc cung cấp miễn phí để người lao động có thể truy cập và kiểm tra tình hình nhận lương của họ.
    Họ sẽ đăng nhập bằng tài khoản lương mà nhân sự cấp riêng cho mỗi người để xem hoặc tự in phiếu lương.
    Nhân sự sẽ không mất thời gian để kiểm soát việc phát phiếu lương thủ công.

Liên kết sổ lương với sổ kế toán

Phản ánh chi tiết thanh toán lương lên sổ kế toán và báo cáo, bạn không cần phảithao tác nhập tay phiếu chi tiền.
Khi tạo phiếu chi tiền cho tiền lương , bạn có thể lấy số liệu đã sổ lương đã được hoàn tất và Ecount sẽ lên báo cáo cho bạn.