Would you like to visit another country's site?

Người phụ trách tính lương

Quản lý bảng lương sẽ trở nên dễ dàng hơn

Bảng lương bao gồm các khoản phụ cấp/khoản khấu trừ

Phần mềm tính lương của ECOUNT sẽ tự động tính toán các khoản khấu trừ cơ bản như bảo hiểm, và các khoản phụ cấp theo công thức thiết lập.
Có thể dễ dàng tính toán các dữ liệu chấm công như giờ làm việc, tăng ca, làm cuối tuần cho các khoản phụ cấp để áp dụng vào bảng lương.

Dễ dàng gửi phiếu lương đến từng cá nhân

Khi sổ lương được hoàn thiện, các phiếu lương theo nhân viên cũng tự động được khởi tạo.
Bạn có thể chọn hình thức là in hay gửi phiếu lương qua email cho từng nhân viên.
Hệ thống cho phép gửi email đến tất cả nhân viên cùng một lúc.
Ngoài ra ECOUNT còn cung cấp miễn phí cổng xem lương trực tuyến (UserPay), mỗi cá nhân có thể đăng nhập và kiểm tra lương của mình.

Người phụ trách tính lương

Phần mềm dành cho các nhân viên - Hệ thống xem lương online (UserPay)

  • Kiểm tra lương
    Hệ thống xem lương trực tuyến (UserPay) được cung cấp miễn phí để người lao động có thể truy cập và kiểm tra tình hình lương của chính mình.
    Nhân viên sẽ đăng nhập bằng tài khoản lương mà nhân sự cấp riêng cho mỗi người để xem hoặc tự in phiếu lương.
    Nhân sự sẽ không mất thời gian để kiểm soát việc phát phiếu lương thủ công.

Liên kết sổ lương với sổ kế toán

Phản ánh chi tiết thanh toán lương lên sổ kế toán và báo cáo, bạn không cần phải nhập tay các phiếu chi tiền.
Khi tạo phiếu kế toán, nếu tải số liệu của sổ lương đã được hoàn tất thì ECOUNT sẽ tự định khoản cho phiếu lương đó.