Would you like to visit another country's site?

Quản lý ngân sách Lên ngân sách theo từng tài khoản và kiểm tra tổng thể tình hình sử dụng ngân sách.

Lập ngân sách theo khoảng
thời gian và đơn vị mong
muốn

  • Lập ngân sách cho từng phòng ban/dự án theo mỗi
    tháng/quý/nửa năm/năm.
  • Giới hạn không cho lưu phiếu và hiển thị thông báo
    khi vượt quá ngân sách.
Lập ngân sách theo khoảng thời gian và đơn vị mong muốn

Kiểm tra chi tiết sử dụng ngân sách

  • Tự động ghi nhận chi tiết sử dụng ngân sách khi nhập phiếu kế toán.
  • Kiểm tra lược sử sử dụng ngân sách thực tế, số dư, tỷ lệ sử dụng v,v
    thông qua các báo cáo như Bảng so sánh ngân sách, Sổ ngân sách thực tế v,v.
Kiểm tra chi tiết sử dụng ngân sách