Would you like to visit another country's site?

Quản lý ngân sách

Để tối ưu lợi nhuận, doanh nghiệp cần phải kiểm soát chi phí một cách chặt chẽ.
Kiểm soát chi phí thường bắt đầu từ việc phân bổ ngân sách một cách hợp lý.

Đặc điểm riêng

 • Thiết lập lịch thanh toán cho từng nhà cung cấp theo thời gian mong muốn.
 • Kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách một cách chi tiết và theo thời gian thực.

Tính năng quan trọng

 • Phân bổ ngân sách

  • Có thể phân bổ ngân sách theo tháng, quý, nửa năm hoặc theo năm dựa vào nhu cầu của từng phòng ban hay dự án.
  • Trường hợp vượt chi ngân sách, có thể kiểm tra lại tình hình sử dụng ngân sách trước đó, hoặc thiết lập khóa luôn giao dịch.
 • Theo dõi tình hình sử dụng dụng ngân sách

  • Các khoản đã chi không chỉ được thống kê ở báo cáo sử dụng ngân sách mà đồng thời còn được khởi tạo thành chứng từ kế toán.
  • Nắm bắt nhanh chóng tình trạng ngân sách thông qua các báo cáo đa dạng như: Sổ ngân sách - Thực tế, Đối chiếu ngân sách - Thực tế.v.v..
Quản lý ngân sách