Would you like to visit another country's site?

Quản lý dòng tiền Kiểm tra được ngày dự kiến thu tiền/chi tiền và chi tiết nhận tiền,
thanh toán trong tương lai để dự đoán và lên kế hoạch cho dòng tiền.

Quản lý ngày dự kiến thu tiền/thanh
toán của khách hàng/nhà cung cấp

 • Khi có phát sinh bán hàng/mua hàng, có thể đăng ký ngày dự kiến thu
  tiền/thanh toán của Khách hàng/Nhà cung cấp.
 • Ghi nhận ngay vào sổ sách kế toán khi thực hiện thu tiền/chi tiền thực tế.
Quản lý ngày dự kiến thu tiền/thanh toán của khách hàng/nhà cung cấp

Đăng ký trước các khoản
chi phí cố định để dễ
dàng quản lý

 • Đăng ký trước các chi tiết thu/chi cố định phát
  sinh định kỳ.
 • Quản lý hiệu quả các chi phí có ngày thanh toán
  cố định như chi phí thuê, chi phí quản lý,
  chi phí lương v,v.
Đăng ký trước các khoản chi phí cố định để dễ dàng quản lý

Dự tính trước tình hình dòng tiền trong
tương lai

 • Dự tính được tình hình dòng tiền trong tương lai theo từng ngày/tháng/năm.
 • Có thể kiểm tra tổng thể chi tiết thu/chi tiền theo dạng lịch.
 • Quản lý tổng hợp dòng tiền khi thu hồi công nợ, hết hạn hối phiếu v,v.
Dự tính trước tình hình dòng tiền trong tương lai