Would you like to visit another country's site?

Quản lý hợp đồng Không bỏ sót các nội dung cần thanh toán phát sinh định kỳ
như phí dịch vụ, chi phí thuê.

Đăng ký hạng mục hợp đồng

 • Có thể đăng ký các hạng mục hợp đồng như phí đăng ký, phí dịch vụ, phí hợp đồng v,v
  tùy theo đơn giá, chu kỳ thanh toán, loại hợp đồng.
 • Áp dụng đơn giá biến động tùy theo mặt hàng, số lượng khi đăng ký hạng mục hợp đồng.
Đăng ký hạng mục hợp đồng

Hợp đồng cần thanh toán định kỳ

 • Chỉ cần nhập ngày bắt đầu và kết thúc, số tiền và thời gian thanh toán dự kiến
  sẽ tự động được ghi nhận theo điều kiện đã thiết lập khi đăng ký hạng mục hợp đồng.
 • Có thể thay đổi đồng loạt số lượng và đơn giá khi điều khoản hợp đồng thay đổi.
Hợp đồng cần thanh toán định kỳ

Tính năng yêu cầu thanh
toán hàng loạt

 • Có thể yêu cầu thanh toán hàng loạt cho hợp đồng
  theo tháng dự kiến thanh toán, ngày yêu cầu.
 • Kiểm tra chi tiết hợp đồng bị sót yêu cầu thanh toán
  thông qua Tình hình chưa tạo hóa đơn dự kiến và
  có thể yêu cầu thanh toán ngay lập tức.
Tính năng yêu cầu thanh toán hàng loạt