Would you like to visit another country's site?

Cách nhập liệu đơn giản

Ecount là chương trình mà nhân viên không chuyên kế toán, không biết rõ định khoản cũng có thể sử dụng dễ dàng.
Nếu chỉ nhập khách hàng/nhà cung cấp, số tiền giao dịch, phương pháp nhận/ gửi tiền đúng theo tình hình giao dịch thì chương trình sẽ tự nhận biết và tạo phiếu theo hình thức kế toán kép.

Đặc điểm riêng

 • Người mới không kinh nghiệm nhiều cũng có thể nhập chứng từ kế toán vì sử dụng tính năng định khoản tự động.
 • Cho dù không tạo báo cáo riêng biệt thì cũng phản ánh tự động dữ liệu vào tất cả sổ cái kế toán.
 • Có thể quản lý tổng hợp kế toán và kiểm kê vì liên kết với dữ liệu mua hàng,bán hàng.

Tính năng quan trọng

 • Cung cấp cách thức nhập ưu tiên

  • Cung cấp tất cả tính năng định khoản tự động cho người chưa kinh nghiệm nhiều kế toán, tính năng định khoản trực tiếp cho người chuyên về kế toán.
  • Nếu chỉ nhập thông tin đầu kỳ như khách hàng,số tiền v.v thì cũng có thể định khoản được tự động.
 • Kiểm tra báo cáo kế toán theo thời gian thực

  • Tất cả nội dung nhập ở Ecount ERP được phản ánh tự động vào sổ cái liên quan.
  • Cho dù không tạo báo cáo riêng thì cũng có thể kiểm tra sổ cái, sổ ghi chép mong muốn bất cứ lúc nào.
 • Tính chất liên kết với tính năng khác

  • Có thể liên kết với chứng từ kế toán như kinh doanh,mua hàng,sản xuất v.v một cách dễ dàng.
  • Phòng tránh sai sót trong quá trình nhập liêu và quản lý công nơ một cách chính xác.
  • Từng menu đang được liên kết với nhau nên có thể quản lý tổng hợp công việc giữa các bộ phận một cách dễ dàng.
Cách nhập liệu đơn giản