Would you like to visit another country's site?

Quản lý nhập khẩu

Trong suốt quá trình nhập khẩu một lô hàng từ giai đoạn nhận hợp đồng mua bán đến bước nhập kho thực tế, sẽ phát sinh rất nhiều các loại chi phí liên quan.
Vì vậy cần quản lý nhập khẩu theo từng số tờ khai hải quan của lô hàng đó.

Đặc điểm riêng

 • Theo dõi và xử lý toàn bộ quy trình nhập khẩu trên Ecount.
 • Chi phí nhập khẩu cũng được phản ánh vào giá vốn/giá thành.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý quy trình nhập khẩu

  • Thiết kế cấu tạo của phân hệ quản lý nhập khẩu trên Ecount đúng theo tuần tự các bước của một quy trình nhập khẩu thực tế.
   Từ khi nhận số tờ khai hải quan, thanh toán phí hải quan, thông quan, cập nhật lại tài khoản kế toán (Hàng hóa mua đi đường vào tài khoản mua hàng tương ứng).
  • Thông qua bước tạo số theo dõi (hay được gọi là số tờ khai hải quan), dễ dàng quản lý tổng hợp toàn bộ chi phí của một lô hàng nhập khẩu, dù có nhập ở các menu khác nhau.
  • Ngoài chi phí nhập khẩu đã được thiết lập sẵn,người dùng có thể khởi tạo thêm tùy mục đích quản lý như chi phí bốc dỡ, vận chuyển, v.v...
 • Ghi nhận chi phí nhập khẩu vào giá vốn/giá thành

  • Cho phép phân bổ toàn bộ chi phí nhập khẩu đã phát sinh vào phiếu nhập kho.
  • Giá vốn/giá thành của sản phẩm cũng được cấu thành từ những chi phí đó.
  • Kết chuyển giá vốn/giá thành này vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Quản lý nhập khẩu