Would you like to visit another country's site?

Quản lý xuất nhập khẩu Có thể áp dụng toàn bộ quy trình xuất nhập khẩu vào ECOUNT,
ghi nhận các loại chi phí phát sinh khi xuất/nhập khẩu vào giá thành.

Quản lý toàn bộ quy trình nhập
khẩu sát với thực tế

 • Quản lý toàn bộ quy trình nhập khẩu từ việc nhận hóa đơn
  (Invoice), thanh toán chi phí hải quan, thông quan đến kết chuyển
  tài khoản.
 • Gán mã số định danh cho từng giao dịch nhập khẩu để quản lý
  như một giao dịch nhập khẩu duy nhất dù nhập liệu từ nhiều menu.
 • Đăng ký thêm được các hạng mục chi phí cơ bản cần thiết như phí hải quan, phí
  vận chuyển, phí bốc dỡ hàng v,v...
Quản lý toàn bộ quy trình nhập khẩu sát với thực tế

Ghi nhận chi phí
xuất/nhập khẩu vào giá
thành

 • Có thể nhập các loại chi phí phát sinh trong quá
  trình xuất/nhập khẩu khi nhập phiếu bán
  hàng/mua hàng.
 • Xem giá thành có bao gồm chi phí tại các báo
  cáo đa dạng như Báo cáo thu nhập, Báo cáo
  doanh thu hàng tháng.
Ghi nhận chi phí xuất/nhập khẩu vào giá thành

Tự động tạo Invoice/Packing List theo phiếu bán hàng

 • Dễ dàng tạo Invoice và Packing List bằng cách tải chi tiết phiếu bán hàng.
 • Có thể xem theo mã hồ sơ vận chuyển, ngày Invoice v,v để theo sát tiến trình công việc và lược sử môt cách tiện lợi.