Would you like to visit another country's site?

Phải Thu/Phải Trả

Việc phải chú ý đến khoản phải thu, phải trả và giao dịch cho vay là vấn đề quan trọng ở bất kỳ doanh nghiệp nào.
Khi phát sinh bán hàng/mua hàng, nếu liên kết với chức năng kế toán thì không cần thực hiện công việc xử lý cho số tiền phải thu/phải trả riêng biệt cũng được.

Đặc điểm riêng

 • Tự động cập nhật sổ cái phải thu/phải trả của từng khách hàng.
 • Có thể kiểm tra nội dung phải thu/phải trả bằng điều kiện mong muốn.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý khoản phải thu/phải trả

  • Nếu chỉ nhập chi tiết giao dịch thì Ecount ERP sẽ sắp xếp chi tiết phải thu/phải trả theo từng khách hàng một cách tự động.
  • Có thể quản lý phải thu/phải trả mà không có sơ sót bằng việc liên kết dễ dàng với menu bán hàng/mua hàng.
 • Tìm kiếm theo điều kiện

  • Báo cáo của tình hình phải thu/phải trả trong Ecount như theo ngày,theo người phụ trách,theo khách hàng có thể cài đặt điều kiện đa dạng.
  • Cung cấp báo cáo mặc định với hình thái đa dạng như phân tích chi tiết số dư, phân tích chi tiết khoản phải trả/phải thu.
Phải Thu/Phải Trả