Would you like to visit another country's site?

Liên kết với Excel Sử dụng tính năng Tải lên bằng Excel của ECOUNT để chuyển dữ liệu dễ dàng.

Tải dữ liệu lên bằng Excel

 • Sử dụng tính năng tải lên qua Excel để tải lên đồng loạt
  dữ liệu thông tin Mặt hàng, Khách hàng/Nhà cung
  cấp, phiếu bán hàng/kế toán v,v.
 • Xem ngay lý do thất bại khi tải lên dữ liệu không thành công.
 • Có thể dùng Excel để cập nhật khi cần chỉnh sửa hoặc thêm
  thông tin cho dữ liệu đã đăng ký trên ERP.
Tải dữ liệu lên bằng Excel

Tải dữ liệu ERP xuống Excel

 • Tải dữ liệu ERP xuống Excel

  Có thể tải xuống Excel dữ liệu đã nhập trên ERP.

 • Tải dữ liệu ERP xuống Excel

  Tải xuống Excel được các loại báo cáo.

 • Tải dữ liệu ERP xuống Excel

  Người dùng có thể trực tiếp cài đặt thời gian để sao lưu dữ liệu nhập trên ERP.

 • Tải dữ liệu ERP xuống Excel

  Chỉ định quyền hạn tải xuống Excel cho từng người dùng để tránh rò rỉ thông tin.