Would you like to visit another country's site?

Quản lý khách hàng (CRM)

Quản lý khách hàng (CRM) là trường huống bắt buộc để duy trì giao dịch định kỳ với khách hàng.
Đăng ký lược sử hoạt động tư vấn hay là kinh doanh với khách hàng và phải được kiểm tra dễ dàng.

Đặc điểm riêng

 • Có thể ứng phó và quản lý hàng loạt các giao dịch.
 • Dễ dàng quản lý lược sử của khách hàng.
 • Có thể phân loại với khách hàng mà có giao dịch thực tế với khách hàng tiềm năng.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý thông tin khách hàng

  • Có thể ghi chép thông tin khách hàng và khách hàng tiềm năng nên có thể quản lý và trao đổi đối với khách hàng.
  • Có thể chỉ định chia sẻ thông tin hay không giữa những nhân viên đối với thông tin khách hàng.
  • Có thể đăng ký chữ ký và quản lý tổng hợp, có thể tìm kiếm chữ ký đúng với điều kiện.
  • Khi nhập thông tin thì có thể cài đặt mục thêm do người dùng tùy chỉnh ngoài tình huống nhập cơ bản.
  • Sử dụng tính năng tải dữ liệu lên bằng excel là có thể tải hàng loạt lượng lớn thông tin khách hàng lên hệ thống.
  • Thông qua tính năng gửi SMS và email lấy nền tảng ở thông tin khách hàng là có thể quản lý khách hàng liên tục.
 • Quản lý lược sử khách hàng

  • Có thể quản lý như lược sử tư vấn,tình hình tiến hành hợp đồng mang tính cá nhân của khách hàng và khách hàng tiềm năng ở menu Quản lý khách hàng.
  • Có thể thiết lập mục nhập của menu quản lý khách hàng đúng với môi trường doanh nghiệp.
  • Có thể phân tích dữ liệu khách hàng dễ dàng theo từng thời gian, từng điều kiện.
  • Có thể quản lý các bước tiến hành hợp đồng và hoạt động doanh nghiệp từ lúc đầu trước khi giao dịch mua bán cho đến khi đặt hàng một cách hiệu quả.
  • Khi đăng ký bài viết thì có thể đính kèm chứng từ kế toán, phiếu kiểm kê.
 • Phân loại khách hàng tiềm năng

  • Có thể phân loại và quản lý khách hàng có giao dịch hiện thời và khách hàng tiềm năng.
  • Trường hợp phát sinh nhập về/bán ra từ khách hàng tiềm năng thì có thể chuyển dễ dàng sang khách hàng thực trên ERP.
  • Khách hàng đã chuyển sang khách hàng chính thứ thì có thể quản lý kiểm kê và kế toán trên ERP.
Quản lý khách hàng (CRM)