Would you like to visit another country's site?

Trang thiết bị văn phòng

Muốn kiểm tra ngay để có thể sử dụng những trang thiết bị nội bộ ?
Nếu sử dụng Ecount ERP thì có thể kiểm tra trực tiếp chi tiết tình trạng sử dụng của từng trang thiết bị.

Đặc điểm riêng

 • Đăng ký mặt hàng dùng chung đang sử dụng trong công ty và ghi chép như người mượn, ngày mượn, đã trả được hoàn trả chưa để quản lý một cách hiệu quả.
 • Có thể hạn chế việc thất lạc thiết bị dùng chung và sơ sót trong quản lý.

Tính năng quan trọng

 • Đăng ký thiết bị dùng chung

  • Có thể đăng ký mặt hàng dùng chung trong công ty như phòng họp, xe cộ, phụ kiện v.v.
  • Khi đăng ký thiết bị dùng chung thì có thể cài đặt để không thể tùy ý thay đổi thông qua thiết lập mật khẩu.
  • Nội dung sử dụng thiết bị dùng chung được chia sẻ đến người dùng của bảng thông báo là có thể quản lý lịch trình công việc sử dụng thiết bị dùng chung hiệu quả.
 • Quản lý lược sử thiết bị dùng chung

  • Tìm xem có hoàn lại từng mặt hàng hay không thì có thể kiểm tra tình hình của chi phí khả dụng.
  • Đối với trường hợp đã phát sinh vấn đề thất lạc thông qua kiểm tra nội dung sử dụng của người người dùng và theo từng mặt hàng thì có thể kiểm tra dễ dàng người dùng cuối cùng.
  • Có thể kiểm tra trực tiếp tình hình sử dụng thiết bị dùng chung thông qua việc kiểm tra bảng thời gian sử dụng theo từng mặt hàng/theo ngày.
Trang thiết bị văn phòng