Would you like to visit another country's site?

Chia sẻ công việc

Chia sẻ thông tin công việc giữa nhân viên, phòng ban hoặc bộ phận quản lý với nhau.
Trên Ecount, bạn có thể tạo nhiều bảng thông tin cho đa mục đích, và chia sẻ nội dung công việc theo thời gian thực.

Đặc điểm riêng

 • Ghi nhận, chia sẻ công việc của tất cả nhân viên và kiểm tra lại dữ liệu cũ dễ dàng.
 • Xây dựng hệ thống làm việc chuyên nghiệp, chia sẻ lịch trình công tác, tiến độ dự án và trao đổi thông tin phản hồi trên Ecount.

Tính năng quan trọng

 • Bảng thông tin chia sẻ công việc

  • Cho phép tạo đến 50 bảng thông tin.
  • Phân loại từng bảng thông tin theo từng nhóm, từng bộ phận hoặc theo tiến trình công việc.
  • Cho phép đính kèm và chia sẻ dữ liệu như hình ảnh và văn bản lên bài viết.
  • Gửi thông báo tự động bằng email hoặc qua messenger cho người phụ trách khi tạo bài viết mới hoặc phản hồi bài viết cũ theo thời gian thực.
 • Hệ thống chia sẻ công việc minh bạch

  • Phân việc cho nhân viên và theo dõi tiến trình làm việc dựa trên bảng công việc đã tạo trước đó.
  • Quản lý bằng nhiều hiện trạng khác nhau như Mới/Đang xử lí/Bảo lưu/Dừng lại/Hoàn thành. Nhanh chóng tìm kiếm các công việc đang xử lí để theo dõi tiến độ.
  • Dễ dàng chia sẻ thông tin công việc giữa nhân viên và phòng ban với nhau, và luôn cập nhập được tình hình của nhau.
  • Lưu trữ an toàn tài liệu của công ty trên hệ thống ERP của Ecount.
Chia sẻ công việc