Would you like to visit another country's site?

Chia sẻ công việc

Bảng thông báo tự tạo là chức năng cần thiết để việc trao đổi công việc suôn sẻ.
Ecount có cài đặt bảng thông báo đa dạng đúng với mục đích và có thể chia sẻ công việc theo thời gian thực tế.

Đặc điểm riêng

 • Có thể ghi chú công việc của nhân viên và xem dễ dàng sau đó.
 • Hệ thống có hỗ trợ chia sẻ kết quả với tình hình tiến hành công việc.

Tính năng quan trọng

 • Chia sẻ thông tin công việc

  • Tạo đến 50 bảng thông báo khác tùy theo loại và tính chất công việc thì có thể chia sẻ công việc giữa những nhân viên.
  • Có thể quản lý riêng chỉ tài liệu nhận truyền đạt hoặc bản thân truyền đạt mà không có liên quan với phân loại của bảng thông báo.
  • Thông qua đính kèm file như tài liệu hoặc hình ảnh thì có thể chia sẻ chung với những tài liệu liên quan.
  • Khi tạo bài viết và trả lời thì có thể gửi email, tin nhắn cho người phụ trách liên quan và thông báo theo thời gian thực.
 • Thiết lập hệ thống chia sẻ công việc

  • Có thể nắm bắt trạng thái tiến hành và truyền đạt công việc với nhân viên phụ trách.
  • Đăng ký trạng thái tiến hành để có thể quản lý như là tạo mới/ tiến hành/ bảo lưu/ dừng/ hoàn tất và có thể lọc tình trạng công việc đang tiến hành.
  • Có thể chia sẻ dữ liệu công việc dễ dàng theo cá nhân hay bộ phận và có thể mở bất cứ khi nào nếu cần thông qua việc lưu trữ liên tục.
  • Có thể lưu trữ tài liệu công ty đang quản lý riêng biệt an toàn trên hệ thống ERP.
Chia sẻ công việc