Would you like to visit another country's site?

Lưu trữ file

Nếu lưu hình ảnh, tài liệu cần thiết cho chia sẻ ở ERP thì có thể tìm file và đính kèm dễ dàng chi tiết ERP.
Nếu sử dụng lưu trữ cá nhân trong Ecount thì có thể chia sẻ và quản lý tài liệu một cách thuận tiện.

Đặc điểm riêng

 • Có thể sử dụng dữ liệu đính kèm file tài liệu đã được lưu ở thư mục lưu trữ.
 • Có thể sao chép hình ở thư mục hình rồi chèn vào nội dung bài viết.
 • Có thể sử dụng và liên kết dịch vụ điện toán đám mấy như Google Drive, One Drive với Ecount.

Tính năng quan trọng

 • Sử dụng lưu trữ cá nhân

  • Có thể lưu tài liệu muốn quản lý vào nơi lưu trữ file và có thể đính kèm file đã đăng ký khi tạo bài viết cụ thể và tạo phiếu.
  • Thông qua danh sách lưu trữ file thì có thể kiểm tra và sửa nội dung của phiếu đã đính kèm tài liệu.
 • Sử dụng kho lưu hình

  • Có thể quản lý file hình riêng biệt sẽ được sử dụng ở nội bộ công ty ngoài file tài liệu.
  • Có thể chọn hình ở từng màn hình xuất/nhập, bao gồm văn bản soạn và bảng thông báo là có thể chèn vào.
  • Sử dụng hình của kho lưu trữ là có thể đưa hình mặt hàng lên khi đăng ký mặt hàng.
 • Liên kết với dịch vụ đám mây

  • Trường hợp thiếu dung lượng trong kho lưu file thì có thể liên kết với các điện toán đám mây bên ngoài và có thể áp dụng file đó vào.
  • Đăng ký lên Ecount và có thể tìm xem được nhưng mà vị trí lưu tính chất vật lý thì không gây ảnh hưởng
   đến dung lượng lưu file trong Ecount vì là điện toán đám mây bên ngoài.
  • Điện toán đám mây có thể hỗ trợ như là Google Drive, One Drive, Dropbox .
Lưu trữ file