Would you like to visit another country's site?

Bảng khảo sát

Công ty phải thu thập những ý kiến của nhân viên để đưa ra quyết định nhỏ hay là lớn.
Ecount đưa ra chức năng khảo sát và có thể tiến hành đề xuất ý kiến tức khắc nên có thể giúp việc đưa ra quyết định độc lập nhanh chóng hơn.

Đặc điểm riêng

 • Đăng ký phiếu và nội dung khảo sát rồi có thể nhận ý kiến của từng nhân viên một cách hợp lý.
 • Thông qua việc việc kiểm tra các thành viên có tham gia khảo sát hay không thì có thể giám sát tham gia việc đưa ra quyết định và có thể quản lý quá trình rõ ràng.

Tính năng quan trọng

 • Đăng ký dự án khảo sát

  • Có thể đăng ký nội dung khảo sát riêng mà không cần phải tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, có thể đăng ký đến tối đa 20 mục khảo sát.
  • Khi đăng ký yêu cầu khảo sát thì đính kèm và tạo bài viết tham khảo là có thể truyền đạt và chia sẻ dễ dàng việc giải thích chi tiết đối với dự án khảo sát.
 • Có khảo sát hay không

  • Dự án khảo sát đã đăng ký được thông báo trên màn hình chính và nhân viên có thể kiểm tra kết quả khảo sát nhanh chóng.
  • Có thể kiểm tra xem các thành viên nào không tham gia tiến hành khảo sát.
  • Vì có thể nhập ghi chú ý kiến khác ngoài mục khảo sát có sẵn nên có thể cải thiện cấu trúc trao đổi trong công ty.
Bảng khảo sát