Would you like to visit another country's site?

Bảng khảo sát

Ý kiến đóng góp của nhân viên là yếu tố cần thiết góp phần vào sự phát triển của một công ty.
Ecount cung cấp chức năng Khảo sát cho phép người quản lý tạo các ra cuộc khảo sát nội bộ, để toàn bộ nhân viên cơ hội bày tỏ ý kiến cá nhân về các vấn đề trong công ty.

Đặc điểm riêng

 • Khởi tạo khảo sát với tiêu đề và nội dung, liệt kê các lựa chọn. Kết thúc khảo sát, có thể thu thập ý kiến của mỗi nhân viên và ý kiến của đại đa số.
 • Bằng báo cáo tình trạng bình chọn, bạn có thể nhắc nhở nhân viên chưa tham gia về các cuộc khảo sát mang tính chất quan trọng, cũng như thống kê được tỷ lệ bình chọn, để đảm bảo tính công bằng, minh bạch cho mỗi quyết định cuối cùng.

Tính năng quan trọng

 • Đăng ký khảo sát

  • Cho phép tùy ý khởi tạo các cuộc khảo sát mà không cần tuân theo một nguyên tắc hay mẫu biểu cố định, có thể khởi tạo tối đa 20 lựa chọn cho một cuộc khảo sát.
  • Để khảo sát dễ hiểu và rõ ràng hơn, bạn có thể đính kèm tài liệu, dẫn link các bài thông báo hoặc bài viết khác trên Ecount ERP.
 • Kiểm tra tình trạng và kết quả khảo sát

  • Thông tin về cuộc khảo sát sẽ được gửi thông báo đến mỗi nhân viên. Ngay sau khi đăng nhập vào Ecount, họ sẽ nhận được và có thể tiến hành thực hiện khảo sát tức thì.
  • Kiểm tra tình trạng bình chọn theo từng nhân viên.
  • Ngoài các lựa chọn đã được tạo trước đó bởi người quản lý, nhân viên còn có thể nhập vào phần mềm ý kiến riêng của mình về vấn đề đang khảo sát.
Bảng khảo sát