Would you like to visit another country's site?

Quản lý chấm công

Liên kết Secom, telecop KT, caps với ERP nên có thể quản lý dữ liệu vào làm, ra về mang tính hệ thống hơn.
Có thể áp dụng ghi nhận giờ vào/ra về đã ghi nhận ở hệ thống được liên kết.

Đặc điểm riêng

 • Có thể quản lý tiện lợi thời gian chấm công của nhân viên.
 • Có thể truy xuất báo cáo theo hình thức đa dạng liên quan đến thời gian làm việc.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý chấm công đơn giản

  • Khi đăng nhập/thoát khỏi Ecount ERP thì chọn chấm công giờ vào là có thể quản lý giờ làm được.
  • Liên kết với chương trình quản lý chấm công như Secom, KTtelecop, Caps v.v thì có thể chọn thời gian giờ vào/ra về tự động.
  • Thông qua tính năng giờ vào/ra về hiện tại thì có thể quản lý giờ làm việc của nhân viên.
 • Báo cáo chấm công

  • Có thể quản lý ghi nhận chấm công đúng với thời gian chuẩn công việc đã cài đặt ở ERP.
  • Có thể tìm xem dễ dàng như cập nhật thời gian làm theo từng nhân viên/từng phòng ban, thời gian làm việc theo ngày.
  • Có thể tìm xem báo cáo có liên quan đến thời gian làm việc như tình hình chấm công, tình hình đi trễ, thời gian làm theo ngày v.v.
  • Có thể kiểm tra trên một báo cáo thời gian làm, lịch trình nghỉ, chấm công v.v.
Quản lý chấm công