Would you like to visit another country's site?

Nhật ký vận hành xe

Việc ghi chú lịch trình vận dụng xe trong công ty dùng cho công việc đang trở thành bắt buộc.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể tạo dễ dàng nhật ký vận hành xe.

Đặc điểm riêng

 • Có thể ghi nhận tình hình chủ yếu như mục đích và cự ly xe chạy, điểm trước/sau xuất phát, người vận hành theo từng loại xe.
 • Hỗ trợ mẫu biểu giống với mẫu biểu ghi nhận vận hành xe dùng khai báo trong doanh nghiệp.

Tính năng quan trọng

 • Đăng ký nhật ký vận hành xe

  • Đăng ký nhiều xe thuê/cho thuê mà công ty đang sở hữu và có thể ghi chú nhật ký vận hành.
  • Nếu sử dụng ứng dụng điện thoại(App) thì cho dù không nhập mục đích và điểm xuất phát thì cũng sẽ được lưu tự động dựa theo vị trí GPS (hiện hành).
  • Nhập cự ly trên đồng hồ trước/sau xe chạy, được tính toán tự động cự ly vận hành và có thể đính kèm hình đồng hồ xe.
  • Có thể thiết lập đúng với mục đích công ty như mục đích vận hành xe (dùng công việc, dùng vận chuyển hàng hóa, v.v).
 • Quản lý lược sử vận hành xe

  • Có thể xem ghi chú vận hành xe theo từng phòng ban/từng người phụ trách thông qua sổ ghi chép vận hành xe một cách trực tiếp.
  • Thông qua thiết lập mẫu biểu và chu kỳ thiết bị theo loại xe thì có thể tìm để xem như phí xăng dầu là mục chi phí thêm, chi phí khác v,v.
  • Cung cấp mẫu biểu giống với sổ ghi chép vận hành xe dùng đề xuất yêu cầu thuế và có thể tải về excel.
Nhật ký vận hành xe