Would you like to visit another country's site?

Quản lý mặt hàng Đăng ký nhiều thông tin mặt hàng như Thông số, Đơn vị, Thuộc tính v,v
rồi phân loại theo từng nhóm để quản lý một cách có hệ thống.

Quản lý đa dạng thông tin mặt hàng

  • Có thể đăng ký mặt hàng cùng với các thông tin cần quản lý đa dạng như Số lượng, Đơn giá, Giá vốn v,v.
  • Thêm Hình ảnh, Nhóm mặt hàng, Khách hàng/Nhà cung cấp vào danh sách mặt hàng để kiểm tra tổng thể cùng lúc.
  • Đăng ký các nhóm phụ như Nơi sản xuất, Mẫu mã, Màu sắc v,v để tìm kiếm dễ dàng theo từng nhóm khi nhập phiếu hoặc tra cứu.
Quản lý đa dạng thông tin mặt hàng

Nắm bắt tổng thể chi tiết tồn kho theo từng mặt hàng

  • Kiểm tra tổng thể toàn bộ chi tiết tăng giảm kho của mặt hàng như Bán hàng, Mua hàng, Sản xuất v,v.
  • Xử lý việc nhập Bán hàng, Mua hàng và kiểm tra tình hình tồn kho, lược sử theo mặt hàng ngay trên cùng một màn
    hình mà không cần chuyển trang.
  • Thiết lập được mẫu biểu hiển thị cả thông tin thêm của mặt hàng đã nhập tại phiếu bán hàng hoặc sổ sách tồn kho.
Nắm bắt tổng thể chi tiết tồn kho theo từng mặt hàng

Tự động gửi báo cáo tồn kho và tình hình bán hàng

  • Nhận thông báo dưới dạng báo cáo cho chi tiết bán hàng theo từng mặt hàng phù hợp với điều kiện đã thiết lập.
  • Thiết lập được nhiều điều kiện đa dạng như kho, số lượng, đơn giá, số tiền v,v để xem chi tiết nhanh chóng.